สหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ มอบทุนการศึกษาบุตรสมาชิก กว่า 1 ล้านบาท

0
149

เมื่อ 19 กันยายน 60 ที่สโมสรสัญญาบัตร ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ รองผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ในฐานะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 โดยมี เสนาธิการฐานทัพเรือสัตหีบ ผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ ฐานทัพเรือสัตหีบ จำกัด ,ผู้แทน บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) และผู้แทน ธนาคารออมสิน สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้ ร่วมเป็นเกียรติและเป็นสักขีพยาน

นาวาเอก ไชยนันท์ ชูใหม่ กรรมการและเลขานุการ สหกรณ์ออมทรัพย์ฯ กล่าวว่า นับเป็นปีที่ 17 ที่สหกรณ์ ได้จัดสรรเงินกำไรของสหกรณ์ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาให้แก่บุตรสมาชิก ในปีนี้มีสมาชิกเสนอขอรับทุนมีคุณสมบัติถูกต้องตามเกณฑ์ จำนวน 354 ราย แบ่งเป็นทุนบุตรสมาชิก จำนวน 70 ทุน และทุนส่งเสริมการศึกษา จำนวน 284 ทุน รวมเป็นเงินทุนจำนวนทั้งสิ้น 1,066,500 บาท และได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท สหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สมทบเงินทุนร่วมด้วย จำนวนเงิน 50,000 บาท สำนักงานเจ้าหน้าที่ควบคุมดูแลอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง กองทัพเรือ พื้นที่สัตหีบ 6,000 บาท และธนาคารออมสิน จำกัด สาขาบิ๊กซี พัทยาใต้ อีก  2,500 บาท

พลเรือตรี เสรีภาพ สุขเจริญ กล่าวว่า ทุนการศึกษาเป็นส่วนหนึ่ง ของผลการดำเนินงานของสหกรณ์ ที่ได้จัดสรรจากกำไรสุทธิ เพื่อมอบเป็นทุนการศึกษาแก่บุตรสมาชิก และอีกส่วนหนึ่งได้รับความอนุเคราะห์มาจากบริษัทเอกชน จึงขอให้นักเรียน และนักศึกษาที่ได้รับทุนมีความอดทน อดออม ประหยัด รู้จักหน้าที่ของตนเอง ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นบุตรที่ดีของบิดามารดา เป็นศิษย์ที่ดีของครู อาจารย์ และขอให้นำทุนการศึกษาที่ได้รับนี้ไปใช้จ่ายให้เกิดประโยชน์กับการศึกษาต่อไป.