สมาคมภริยาทหารเรือ มอบทุนเกือบ 2 ล้านบาท ส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก

เมื่อ 21 กรกฎษคม 62 นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ เป็นประธานมอบทุนการศึกษา สมาคมภริยาทหารเรือ แบ่งเบาภาระทางการศึกษาให้กับบุตรสมาชิก สมาคมภริยาทหารเรือ ประจำปี 2562 ณ หอประชุม หน่วยบัญชาการนาวิกโยธิน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ กล่าวว่า ตามที่ สมาคมภริยาทหารเรือ มีนโยบายให้ความช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ และส่งเสริมด้านการศึกษา ให้กับบุตรสมาชิกฯ ได้มีความใฝ่รู้ ใฝ่เรียน และใฝ่ศึกษา นำความรู้กลับมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าในอนาคต จึงได้ตั้งคณะกรรมพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิได้รับทุน จำนวน 608 ราย แบ่งเป็น 4 ประเภท คือ ทุนผูกพัน 1 ทุน ๆ ละ 30,000 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษาพื้นที่ภาคใต้ แบ่งออกเป็น 4 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 144 ทุน ๆ ละ 2,500 บาท ระดับมัธยมศึกษา 268 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท ระดับอาชีวศึกษา 26 ทุน ๆ ละ 3,500 บาท ระดับอุดมศึกษา 106 ทุน ๆ ละ 4,000 บาท ทุนส่งเสริมการศึกษาพื้นที่ภาคใต้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 11 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 10 ทุน ระดับอุดมศึกษา 6 ทุน และทุนกรณีพิเศษพื้นที่ภาคใต้ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 13 ทุน ระดับมัธยมศึกษา 21 ทุน และระดับอุดมศึกษา 2 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,894,000 บาท.