สภาเมืองพัทยา เห็นชอบขยายชั้นเรียนม.ปลาย รร.มพย. 2 และ 7 เพิ่มโอกาสทางการศึกษา

เมื่อ 6 สิงหาคม 63 ที่ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการประชุมสภาเมืองพัทยา โดยมี รองประธานสภาเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา โดยมีคณะผู้บริหาร นำโดย นายสนธยา คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา พร้อมด้วยรองนายกเมืองพัทยา คณะที่ปรึกษาฯ เลขานุการและส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม


โดยในที่ประชุมมีประเด็นสำคัญ ที่ทางสภาเมืองพัทยาเห็นชอบมติ เป็นเอกฉันท์ ขยายชั้นเรียนให้มีชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ซึ่งจากเดิมมีเพียงถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  2 โรงเรียนคือ โรงเรียนเมืองพัทยา 2 (เจริญราษฎร์อุทิศ) และโรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค) เป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียนในพื้นที่เมืองพัทยา ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน และตอบสนองความต้องการของผู้ปกครองและชุมชนที่มีความประสงค์จะให้บุตร หลาน เข้าเรียนในสถานศึกษาใกล้บ้าน มีความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางไป – กลับ พร้อมทั้งรองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก Eastern Economic Corridor หรือ EEC.