วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ เลี้ยงอาหารกลางวันและมอบสิ่งของ สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี

0
76

เมื่อ 28 มกราคม 63  ที่  สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี  ได้มีคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ สาขาโลจิสติกส์ ปวส.ปี 1 มาทำกิจกรรมสันทนาการ ร่วมเล่นเกมส์ต่างๆกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสร้างความสุข สนุกสนานให้กับเด็กๆ   พร้อมทั้งเลี้ยงอาหารกลางวัน มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อสนับสนุนการดูแลเด็กๆ  

โดยทางสถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กบ้านเอื้ออารี ได้ขอขอบพระคุณอาจารย์และทางวิทยาลัย ที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการพัฒนาจิตอาสาในหมู่นักศึกษา ให้เป็นเยาวชนที่ดีของชาติสืบต่อไป.