วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษยุคใหม่

0
190
นายวิทยา อินสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษยุคใหม่
นายวิทยา อินสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษยุคใหม่

เมื่อ 26 มกราคม 61 ที่หอประชุม วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายวิทยา อินสว่าง รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและความร่วมมือ  วิทยาลัยเทคนิคพัทยา เป็นประธานเปิดโครงการ พัฒนาผู้เรียนภาษาอังกฤษยุคใหม่ จัดทำสื่อการเรียนรู่ภาษาอังกฤษ ชมรมภาษาอังกฤษ ประจำปี 2561 โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครูอาจารย์และนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 และ ปวส. 2 ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน ในพิธีมีการชุดแสดงและการนำเสนอผลงานการจัดทำสื่อภาษาอังกฤษของนักเรียนหลายระดับชั้น

นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และปวส. 2 ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน
นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 และปวส. 2 ให้ความสนใจเข้าร่วมงาน

เนื่องจากปัจจุบันการเรียนการสอนของประเทศไทย ได้ส่งเสริมการศึกษาในการจัดการสอนโดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยนำหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  นำมาเป็นปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศ  และยังเป็นการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทย สามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง ซึ่งปัจจุบันยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศด้านนวัตกรรม โดยเฉพาะการประยุกต์และใช้ประโยชน์ ยังไม่มีเพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรม  ดังนั้นหากเริ่มมีการพัฒนาผู้เรียนในการสร้างสื่อนวัตกรรมประกอบการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ตามที่ผู้เรียนต้องการ ด้วยการนำวัสดุเหลือใช้นำกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้มากที่สุด ก็จะยิ่งช่วยให้ผู้เรียนสามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดียิ่งขึ้น

การจัดงานในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้ผู้เรียน ได้มีความเข้าใจในการจัดการเรียนภาษาอังกฤษ ในรูปแบบที่ให้ผู้เรียนได้เสนอสื่อที่มีความต้องการจะเรียนและเรียนสุนก โดยให้ผู้เรียนได้จัดทำสื่อนำเสนอ ควบคู่กับการจัดการการเรียนรู้ทางภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ครูก็สามารถใช้เป็นแนวคิดหรือวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับผู้เรียน ดังนั้นชมรมวิชาชีพภาษาอังกฤษ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา จึงมีความจำเป็นในการจัดทำโครงการดังกล่าวขึ้น เพื่อให้ผู้เรียนได้รู้จักคิดแก้ปัญหา พัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษ.