วิทยาลัยพาณิชย์ศาสตร์ ม.บูรพา จัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ

0
214

CPRD

เมื่อ 25 พฤษภาคม 60 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานแถลงข่าวโครงการฝึกอบรมหลักสูตรสุดยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen” พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บรรพต วีรุณราช คณบดีวิทยาลัยพาณชยศาสตร์ ม.บูรพา นายกิตติชัย คุณปลื้ม รองนายกเทศมนตรีเมืองแสนสุข นางสุพัทภรณ์ หิรัญวรรณ หัวหน้าสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี และนางสุดใจ ผ่องแผ้ว ผู้แทนบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี ชลบุรี จำกัด ร่วมแถลงข่าวครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุม ชั้น8 วิทยาลัยพาณชยศาสตร์ ม.บูรพา

จังหวัดชลบุรี โดยสำนักงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา บริษัทประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี จำกัด เทศบาเมืองแสนสุข จัดฝึกอบรมหลักสูตรสุขยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen” หวังกระตุ้นเศรษฐกิจต่อยอดให้กับชุมชน เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านการบริหารธุรกิจ ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ เสริมกำลักรับเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC)

สำหรับการฝึกอบรมครั้งนี้ได้แนวคิดมาจากนายฐาปน ศิริวัฒนภักดี ประธานบริษัทประชารัฐรักสามัคคี (ประเทศไทย) จำกัด ส่วนกลางที่ให้แง่คิดว่าเซลล์แมน ขายสินค้าสำคัญมากที่เป็นผู้ทำให้สินค้าขายได้ นอกจากนั้นวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มีประสบการณ์ในการฝึกอบรมเซลล์แมนทั้งสอนและฝึกอบรมให้กับกลุ่มประชาชนต่างๆ มานานแล้วจึงจัดอบรมหลักสูตรสุดยอดนักยายมืออาชีพ “The best professional salesmen” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และเพิ่มพูนทักษะด้านการขายกับผู้เข้ารับการฝึกอบรมให้มีรูปแบบของความเป็นนักวางแผนการขาย และนักวางกลยุทธ์การขาย ตั้งแต่กระบวนการหารายชื่อลูกค้า จนถึงขั้นปิดการขาย และการบริการหลักการขายอย่างเต็มรูปแบบครบวงจรอีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การฝึกอบรมหลักสูตรสุขยอดนักขายมืออาชีพ “The best professional salesmen”  เป็นกิจกรรมที่วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี กลุ่มบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีชลบุรี จำกัด และจังหวัดชลบุรี ได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนจังหวัดชลบุรี ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ ให้ดำเนินต่อไปด้วยความมั่นคงและยั่งยืน และรองรับการพัฒนาในพื้นทีระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งหนึ่งในการเริ่มต้นการประกอบธุรกิจ หรือการประกอบอาชีพนั้น ทักษะที่สำคัญประการหนึ่งคือ การเป็นนักการขายมืออาชีพ จึงได้จัดโครงการฝึกอบรมสำหลับบุคคลทั่วไป นิสิต ผู้ที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวอยู่แล้ว และผู้ที่คิดเริ่มต้นทำธุรกิจ โดยมีระยะเวลาในการอบรมทั้งสิ้น 4 วัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 30 พฤษภาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2560 ณ วิทยาลัยพาณิชยศาสตร์ ม.บูรพา มีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการแล้วร้อยกว่าคน โดยจังหวัดชลบุรีมีความมั่นใจว่าทีมคณาจารย์ พร้อมนิสิตระดับปริญญาโทและเอก ด้านบริหารธุรกิจของวิทยาลัยพาณิชยศาสตร์สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้พร้อมให้คำปรึกษา พัฒนาบริการวิชาการ พัฒนางานวิจัย พัฒนาแบบจำลองธุรกิจ เพื่อตอบสนองภาคธุรกิจและชุมชนอย่างต่อเนื่อง ตอลดจนสนับสนุนกิจกรรมที่ตอบแทนชุมชน สังคม และรักษาไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมไทยต่อไป