วิทยาลัยดุสิตธานี พัทยาลงนาม MOU สมาคมการแสดงสินค้า(ไทย)

0
114
อาจารย์อดิเทพ กำแพงเสรี หน.สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและการประชุม นายณัฐคม รุ่งรัศมี ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) Mr.Talun Theng นายกสมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) พร้อมด้วยเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 องค์กร ร่วมกันลงนามความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)
อาจารย์อดิเทพ กำแพงเสรี หน.สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและการประชุม นายณัฐคม รุ่งรัศมี ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) Mr.Talun Theng นายกสมาคมการแสดงสินค้า(ไทย) พร้อมด้วยเครือข่ายเจ้าหน้าที่ของทั้ง 2 องค์กร ร่วมกันลงนามความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

เมื่อ 20 กรกฎาคม 60 ที่ วิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา อาจารย์ศักดา กาญจนวนาวัลย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยดุสิตธานี ศูนย์การศึกษาเมืองพัทยา อาจารย์อดิเทพ กำแพงเสรี หน.สาขาวิชาการจัดการนิทรรศการและการประชุม  Mr.Talun Theng นายกสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) นายณัฐคม รุ่งรัศมี ประธานกรรมการฝ่ายการศึกษาและพัฒนา สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) พร้อมด้วยเครือข่ายส่วนเกี่ยวข้องของทั้ง 2 องค์กร ร่วมกันลงนามความร่วมมือกันระหว่างวิทยาลัยดุสิตธานี และ สมาคมการแสดงสินค้า (ไทย)

ทั้งนี้เพื่อสนับสนุนนักศึกษาเข้าฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ของการแสดงสินค้า (ไทย) ตามประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ที่เน้นให้ความสำคัญด้านการพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานการศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้จัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถผลิตกำลังพลให้สอดคล้องกับความต้องการที่ขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทางสมาคมฯ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของ วิทยาลัยดุสิตธานี  ฯที่ผลิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษาให้เป็นนักปฏิบัติการที่มีทักษะความชำนาญสามารถรองรับธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์  ธุรกิจการบริหาร ซึ่งตรงตามความต้องการของสถานประกอบการให้เป็นระบบและต่อเนื่อง

รวมทั้งเป็นการจัดกระบวนการเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ คือ ให้นักศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริงในวิชาต่างๆ นอกจากนั้นการฝึกงาน 1,200 ชั่วโมง ถือเป็นกิจกรรมที่เสริมสร้างคุณภาพบัณฑิตให้มีความมั่นใจและรักในงานบริการมากขึ้น และเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ในการสนุนสถาบันการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนรู้จากประสบการณ์ในการทำงานโดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือนักศึกษา ผู้ที่เข้าร่วมโครงการจะถูกคัดเลือกโดยวิทยาลัย ซึ่งโครงการนี้จะช่วยให้นักศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะการทำงานในอุตสาหกรรมการบริการและการแสดงสินค้าหลากหลายประเภทสามารถนำประสบการณ์ที่ได้รับไปใช้ในสถานการณ์การทำงานจริง และช่วยเพิ่มโอกาสในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในองค์กร

เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ตามประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
เน้นให้นักศึกษาเรียนรู้โดยการปฏิบัติจริง ตามประราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
คณะสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เยี่ยมชมห้องสำหรับทำอาหารของวิทยาลัยดุสิตธานี
คณะสมาคมการแสดงสินค้า (ไทย) เยี่ยมชมห้องสำหรับทำอาหารของวิทยาลัยดุสิตธานี
อาหารที่นักศึกษาได้ทดลองทำมีหน้าตาน่ารับประทานไม่แพ้กัน
อาหารที่นักศึกษาได้ทดลองทำมีหน้าตาน่ารับประทานไม่แพ้กัน