วัดสัตหีบ มอบทุนการศึกษาสงเคราะห์นักเรียน กว่า 1 ล้านบาท มุ่งเน้นคุณธรรมนำการศึกษา

0
113

เมื่อ 4 ตุลาคม 61 พระครูทัสนียคุณากร เจ้าอาวาสวัดสัตหีบ และเจ้าคณะอำเภอสัตหีบ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ ประจำปี 2561 โดยนิมนต์พระพรหมกวี เจ้าคณะภาค 13 เจ้าอาวาสวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเรียนเชิญ พลเรือเอก นพดล สุภากร ผู้บัญชาการ กองเรือยุทธการ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีมอบทุนให้แก่พระสงฆ์ และนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือก ณ ศาลาการเปรียญ วัดสัตหีบ จ.ชลบุรี

สำหรับทุนการศึกษาสงเคราะห์ ได้คัดเลือกจากนักเรียนที่เข้าสอบธรรมสนามหลวง ในนามของวัดสัตหีบ และสอบผ่านในระดับนักธรรมชั้นตรี ชั้นโท และชั้นเอก จำนวน 889 ทุน แบ่งเป็นทุนการศึกษาขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 23 ทุน รวมเป็นเงิน 71,000 บาท ทุนโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสัตหีบ จำนวน 22 ทุน รวมเป็นเงิน 306,000 บาท ทุนนักเรียนสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ จำนวน 270 ทน รวมเป็นเงิน 160,500 บาท ทุนโรงเรียนธัมมสิริศึกษาสัตหีบ จำนวน 465 ทุน รวมเป็นเงิน 300,500 บาท ทุนโรงเรียนเลิศปัญญา จำนวน 88 ทุน รวมเป็นเงิน 58,500 บาท ทุนโรงเรียนในเขตอำเภอสัตหีบ จำนวน 20 ทุน รวมเป็นเงิน 10,000 บาท และทุนสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 1 ทุน เป็นเงิน 100,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,006,500 บาท

พระครูทิสนียคุณากร กล่าวว่า ทุนนิธิเพื่อการศึกษาสงเคราะห์วัดสัตหีบ ได้ดำเนินการมอบให้กับนักเรียนเป็นครั้งแรก เมื่อปี 2518 เพื่อสนับสนุนด้านการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี มีอุปนิสัยดี ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน และเป็นคนมีความกตัญญูกตเวที จึงได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เยาวชนของชาติมีการศึกษาที่ดีขึ้น มีคุณธรรมประจำใจ สามารถนำวิชา พระพุทธศาสนา ไปหล่อหลอมจิตใจให้ดีงาม และมีความประพฤติที่ดี ดังคำที่ว่า คุณธรรมนำหน้า การศึกษาตามหลัง.