รองนายกเมืองพัทยา สุ่มตรวจโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 พร้อมเน้นย้ำต้องเอาใจใส่คุณภาพอาหาร

0
76

เมื่อ 18 พฤศจิกายน 62   นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง  ลงพื้นที่บริเวณโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) เพื่อสุ่มตรวจโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนฯ โดยมีนางสาวอิชยา โอฬา รองผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 รก.ผอ.โรงเรียนเมืองพัทยา 4 พร้อมคณะครูให้การต้อนรับและพาเดินเยี่ยมชมการให้บริการสวัสดิการเด็กนักเรียนภายในโรงอาหาร

ทั้งนี้ จากการลงพื้นตรวจสอบ พบว่าอาหารที่นักเรียนได้รับประทานมีมาตรฐาน สด สะอาด และสามารถเติมอาหารได้ตลอดจนกว่าจะอิ่ม นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ได้เน้นย้ำคณะผู้บริหารสถานศึกษาว่าขอให้โรงเรียนได้ปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด โดยในแต่ละวันให้มีการตรวจสอบคุณภาพของอาหารว่ามีสารอาหารครบถ้วนตามหลักโภชนาการ ดูแลรักษาโรงครัว โรงอาหารให้มีความสะอาดและถูกสุขอนามัย หากพบว่าโรงเรียนใดปฏิบัติไม่ถูกต้อง ก็จะดำเนินการกับผู้บริหารสถานศึกษาตามระเบียบต่อไป.