รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมโรงเรียน ก่อนเปิดภาคเรียน

0
55

เมื่อ 23 มิถุนายน 63  เวลา 09.30 น. นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจสอบความพร้อมก่อนโรงเรียนเปิดภาคเรียน เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 3 (วัดสว่างฟ้าพฤฒาราม) และโรงเรียนเมืองพัทยา 4 (วัดหนองใหญ่) รับมือโควิด-19 ในสถานศึกษา ก่อนเปิดภาคเรียน 1 กรกฎาคม นี้  เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 โดยมีการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนของสถานศึกษา


ทั้งนี้ นายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ตรวจสอบ พบว่าโรงเรียนทั้ง 2 แห่งนี้ มีความพร้อมตาม 6 มาตรการหลัก ของกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 1.มีมาตรการคัดกรอง เช่น วัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ผู้ปกครองร่วมให้ประวัติหากมีความเสี่ยง หากเด็กมีอาการไข้ไม่สบายต้องหยุดเรียนทันทีและแจ้งหน่วยงานสาธารณสุขในพื้นที่ 2. สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน 3. จัดจุดล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์ เจล อย่างเพียงพอ 4. การเว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนให้เป็นกลุ่มก้อนเดียวกัน ให้มีกิจกรรมทำในกลุ่มเดียวกันตลอดทั้งวัน 5. เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ร่วมกับการจัดกลุ่มสลับกันใช้งานเพื่อช่วยลดการสัมผัสร่วมกันจำนวนมาก และ 6. ลดความแออัด ไม่จัดกิจกรรมที่เกิดการรวมกลุ่มของเด็ก   ทั้งนี้ได้กำชับให้ทุกโรงเรียนปฏิบัติตามมาตรการอย่างเข้มงวด เพื่อสุขอนามัยที่ดีของนักเรียน คุณครู และบุคลากร รวมถึงผู้ปกครอง และป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสถานศึกษาได้.