ยืนยันสถานศึกษาทุกแห่งมีความพร้อมในการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา on site

0
669

นายอัมพร พินะสา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวว่า ทุกโรงเรียนมีความพร้อมเป็นอย่างมากในการเปิดการเรียนการสอนในสถานศึกษา (on site) โดยในส่วนของการเตรียมพร้อมเปิดเรียนนั้น ดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ จากนั้น ได้เตรียมพร้อมมาตรการต่างๆ ทั้งการเดินทางมาโรงเรียนของนักเรียน อาคารสถานที่และการมาตรการป้องกันโควิด -19 ภายในโรงเรียน โดยเฉพาะโรงอาหารที่เป็นจุดเฝ้าระวังเป็นพิเศษ จึงได้สั่งการไปสถานศึกษาทั่วประเทศจัดแบ่งจำนวนนักเรียนเข้ารับประทานอาหารเพื่อลดความแออัด พร้อมย้ำว่า เรื่องของการฉีดวัคซีนโควิด -19 และการตรวจ ATK ไม่ได้เป็นเงื่อนไขการเข้าเรียน ซึ่งนักเรียนทุกคนสามารถมาเรียนได้ตามปกติสำหรับในส่วนของแผนเผชิญเหตุได้เน้นการป้องกันเป็นเรื่องแรก โดยปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขกำหนดอย่างเคร่งครัดทั้งการตรวจวัดอุณหภูมิ การสอบประวัตินักเรียน ซึ่งหากพบมีความเสี่ยงสูงจะตรวจ ATK และหากพบว่านักเรียนติดโควิด -19 ในห้องเรียนจะดูแลเฉพาะห้องนั้นๆ ก่อน จะมีการพักการเรียนเฉพาะห้องและฉีดพ่นฆ่าเชื้อ 2 วัน จากนั้นสามารถกลับมาเรียนได้ตามปกติ


การเรียนการสอนช่วง 2 เดือนแรก จะเน้นสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครู ซึ่งจะสำรวจการเรียนรู้ สุขภาพอนามัยและสังคมของนักเรียน เพื่อเสริมสิ่งที่นักเรียนมีความทดถอยหลังต้องเรียนออนไลน์เป็นเวลานานจากสถานการณ์โควิด -19 โดยมุ่งจัดการเรียนการสอนที่ตอบโจทย์ความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นสำคัญ


เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กล่าวอีกว่า การเปิดภาคเรียนในครั้งนี้ต้องดำเนินการร่วมกันใน 3 กลุ่มคือ ผู้ปกครอง ดูแลในส่วนครอบครัวเพื่อให้มีความปลอดภัยจาก โควิด-19 ขณะที่ตัวนักเรียนกรณีมารถโดยสารประจำทางต้องดูแลระหว่างการเดินทางจากบ้านมาโรงเรียนต้องมีมาตรการป้องกันตนเอง ส่วนครูผู้สอน โรงเรียนจะดูแลตามมาตรการสาธารณสุขที่กำหนดให้เข้มข้นเช่นเดียวกัน