มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ให้ความรู้เกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 5

0
172

เมื่อ 28 สิงหาคม 62 ที่  โรงเรียนเมืองพัทยา 5  มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำโดย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ และทีมงานภาคสนาม ได้ลงพื้นที่ทำกิจกรรมโครงการขยายผลความรู้ นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็กและสิทธิเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินกิจกรรมจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรี  โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งกิจกรรมประกอบไปด้วยการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

โดยเด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน ประกอบไปด้วย สิทธิการอยู่รอด สิทธิการปกป้องคุ้มครอง สิทธิการพัฒนา สิทธิการมีส่วนร่วม นอกจากนั้น เด็กๆได้เรียนรู้เรื่องสัมผัสที่อบอุ่น และสัมผัสที่ไม่อบอุ่น เพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็ก ให้เด็กได้รู้จักระมัดระวังตนเอง โดยสามารถแยกได้ว่าสัมผัสใดที่ปลอดภัยและไม่ปลอดภัย จากนั้นในช่วงบ่าย  ได้เรียนรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็กซึ่งเป็นเกมที่สอนทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์การถูกล่อลวง ในรูปแบบของเกมจำลองสถานการณ์ ซึ่งตัวเกมได้จำลองสถานการณ์เสี่ยง จำนวน 21 สถานการณ์ เพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยงนั้นๆ ซึ่งกิจกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน  ซึ่งเด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นเกมต่างๆ เช่น เกมการเรียงบัตรคำสิทธิเด็ก การตอบคำถามผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ (Kahoot) และการเล่นบอร์ดเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อเพิ่มพูนความรู้ป้องกันการถูกล่อลวง.