มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย อมรมเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้ นร.โรงเรียนดาราสมุทร สนองงบ พม.จ.ชลบุรี

0
296
นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ  ผจก.ดรอปอิน เซ็นเตอร์ ศูนย์การศึกษาอาเซียน และเป็นผู้คิดค้นเกมส์การ์ด พลังป้องกันเด็ก ภายใต้การดูแลของ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  นำทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ทำกิจกรรมอมรมเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้ นร.โรงเรียนดาราสมุทร เพื่อสนองงบประมาณของ พม.จ.ชลบุรี
นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผจก.ดรอปอิน เซ็นเตอร์ ศูนย์การศึกษาอาเซียน และเป็นผู้คิดค้นเกมส์การ์ด พลังป้องกันเด็ก ภายใต้การดูแลของ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ทำกิจกรรมอมรมเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก ให้ นร.โรงเรียนดาราสมุทร เพื่อสนองงบประมาณของ พม.จ.ชลบุรี

เมื่อ  8 สิงหาคม 61 ที่.โรงเรียนดาราสมุทร จ.ชลบุรี นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ  ผจก.ดรอปอิน เซ็นเตอร์ ศูนย์การศึกษาอาเซียน และเป็นผู้คิดค้นเกมส์การ์ด พลังป้องกันเด็ก ภายใต้การดูแลของ นางรัชฎา ชมจินดา ผอ.มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย นำทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ลงพื้นที่ทำกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมความรู้ เรื่องการป้องกันตัวเองจากการถูกล่อลวง และสิทธิเด็ก สำหรับเด็กในชุมชน โรงเรียน ในจังหวัดชลบุรี  ซึ่งเป็นโครงการที่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี (พมจ.) และกองทุนส่งเสริมสวัสดิการสังคม (กสจ.) จ.ชลบุรี เป็นจำนวนเงิน 243,450 บาท จึงได้มีการต่อยอดการดำเนินงานจากงบประมาณที่ได้รับจากภาครัฐ ให้เกิดประโยชน์สูงสูดอย่างต่อเนื่อง

โดยเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก  เป็นเกมส์ที่จะสามารถป้องกันปัญหาการล่อล่วงเด็ก โดยการสอดแทรก สาระความรู้ในการใช้เกมส์ดังกล่าว ถามตอบปัญหา เข้ามาประยุกต์ใช้โดยใช้การ์ดถามตอบปัญหา เพื่อเป็นการฝึกการเอาตัวรอด เมื่อเจอสถานการณ์คับขันหรือผู้ประสงค์ร้ายไม่หวังดี  ให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยซึ่งทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงประโยชน์เกมส์การ์ดดังกล่าว ที่จะสามารถเพิ่มพูนทักษะและภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการถูกล่อลวง จึงได้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ช่วยในการพัฒนา นวัตกรรมเกมการ์ดป้องกันเด็ก โดยเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยง ในการตกเป็นเหยื่อถูกล่อล่วงไปกระทำการที่ไม่ดี

ซึ่งในครั้งนี้ทีมงานภาคสนาม มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ลงพื้นที่ทำกิจกรรม ที่โรงเรียนดาราสมุทรโดยการให้ความรู้คือนักเรียนแกนนำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษา ปีที่ 5 จำนวน 62 คน และมีครูผู้ดูแลจำนวน 3 คน รวม 65 คน   สำหรับกิจกรรมการเรียนรู้ตลอดทั้งประกอบด้วย กิจกรรมการร่วมกันเฝ้าระวัง และการสร้างชุมชนที่ปลอดภัย ผ่านการทำกิจกรรมโจนขึ้นบ้าน กิจกรรมบัตรคำสิทธิเด็ก และการตอบคำถามชิงรางวัลผ่านโปรแกรม KAHOOT และกิจกรรมการเล่นเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก รวมไปถึงการบรรยายสรุปที่มา และแนวคิดของเกม ภายหลังการทำกิจกรรมเด็กๆได้ร่วมกันถอดบทเรียนการเรียนรู้ในวันนี้ พร้อมกับตอบข้อซักถามเกี่ยวกับประเด็นที่สงสัย พร้อมกับได้รับมอบเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก จำนวน 2 กล่อง จากมูลนิธิฯ เพื่อให้เด็กกลุ่มแกนนำ นำไปขยายผลต่อให้กับนักเรียนรุ่นน้องๆในโรงเรียนอีกด้วย.