มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย อบรม Child Safeguard ให้กับคณะสภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย

0
140

เมื่อ  15 ตุลาคม  62 ที่ สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ   ทีมงานภาคสนามมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ได้รับเกียรติจาก คุณพ่อวีระ ผังรักษ์ ผู้อำนวยการมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา ให้ไปเป็นวิทยากรอบรม Child Safeguard ให้กับคณะผู้บริหาร และผู้ช่วยผู้บริหารโรงเรียนในเครือคาทอลิก สภาการศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ ที่เป็นฆราวาส หลักสูตร การพัฒนาภาวะผู้นำการศึกษาคาทอลิก (Development of Leadership in Catholic Education – DLCE) รุ่นที่ 5 ซึ่งมีจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 45 ท่าน 

โดยมี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิชย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย  นายพิรุณ  น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการ ศูนย์พักพิงเด็ก( ครูน้อย) และทีมงานภาคสนาม ไปร่วมจัดกระบวนการเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมให้มีความเข้าใจถึงบทบาทที่จำเป็นของครูในการเป็นผู้ปกป้องคุ้มครองเด็กในโรงเรียน ผ่านการตั้งข้อสังเกตุเมื่อเราได้รับข้อมูลมาจากเด็กหรือบุคคลรอบตัวเด็ก 

โดยทางมูลนิธิฯ ได้แนะนำเครื่องมือผ่านกระบวนการทำกิจกรรมเกม เช่น เช่น เกมสำรวจความรู้สึก (The Feeling) เกมสิทธิเด็ก เกมสัมผัสที่ปลอดภัยไม่ปลอดภัย และนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก นอกจากนั้นทางมูลนิธิฯ ยังได้จัดเตรียมสื่อการทำกิจกรรมการสอน เรื่องเพศศึกษา ความรู้เรื่องความรุ่นแรงในครอบครัว และสื่อความรู้เกี่ยวกับเด็กไปให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ด้วย.