มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย สานต่อโครงการขยายผลความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

เมื่อ 14 สิงหาคม 62  ณ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย นำโดย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพศูนย์การเรียนรู้อาเซียน พร้อมด้วยนักสังคมสงเคราะห์ และทีมงานภาคสนาม ได้ลงพื้นที่ ทำกิจกรรมโครงการขยายผลความรู้นวัตกรรม เกมการ์ดพลังป้องกันเด็กและสิทธิเด็ก โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณ การดำเนินกิจกรรมจาก กองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ. ) สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรม  ประกอบไปด้วยการให้ความรู้เรื่องอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก โดยให้เด็กเรียนรู้เรื่องสิทธิเด็กขั้นพื้นฐาน 4 ด้าน อันประกอบไปด้วย สิทธิการอยู่รอด สิทธิการปกป้องคุ้มครอง สิทธิการพัฒนา สิทธิการมีส่วนร่วม นอกจากนั้น เด็กนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสัมผัสที่อบอุ่นและสัมผัสที่ไม่อบอุ่น

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กให้เด็ก ได้รู้จักระมัดระวังตนเองโดยสามารถแยกได้ว่าสัมผัสใดที่ปลอดภัย และไม่ปลอดภัย จากนั้นในช่วงบ่ายได้เรียนรู้ เกี่ยวกับนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก ซึ่งเป็นเกมที่สอนทักษะการเอาตัวรอดจากสถานการณ์การถูกล่อลวง ในรูปแบบของเกมจำลองสถานการณ์ ซึ่งตัวเกมได้จำลองสถานการณ์เสี่ยง จำนวน 21 สถานการณ์ เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดจากสถานการณ์เสี่ยง  กิจกรรมในวันนี้เต็มไปด้วยความสนุกสนาน เด็กได้เรียนรู้ผ่านกระบวนการเล่นเกมต่างๆ เช่น เกมการเรียงบัตรคำสิทธิเด็ก การตอบคำถามผ่าน Application บนโทรศัพท์มือถือ (Kahoot) และการเล่นบอร์ดเกมการ์ดพลังป้องกันเด็กส่งเสริมความรู้เรื่องสิทธิเด็ก และการป้องกันการถูกล่วงละเมิดให้รู้เท่าทันสังคมในปัจจุบัน.