มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย รับพระราชทานรางวัลองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กฯ วันเยาวชนแห่งชาติ

0
141

เมื่อ   20 กันยายน 63  ที่ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา กรุงเทพฯ นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน เป็นตัวแทนมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย เข้ารับพระราชทานรางวัล จากนายอำพน กิตติอำพน องคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10   ในฐานะองค์กรที่ทำคุณประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชน สาขากฎหมายและการปกป้องคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2563  โดยมี คุณรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิฯ เข้าร่วมงาน


 เนิ่องด้วยที่ผ่านมา ทางมูลนิธิฯได้มีการดำเนินกิจกรรมช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาสทางสังคม อย่างมากมาย และยังมีโครงการที่ได้รับการสนับสนุน จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดชลบุรี อย่างต่อเนื่อง ในโครงการขยายผลนวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก เพื่อป้องกันปัญหาเด็กถูกล่อลวง ให้ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีเด็กและเยาวชนแกนนำที่เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก จากโรงเรียนต่างๆในจังหวัดชลบุรีและพื้นที่ใกล้เคียง  ทำให้นักเรียน นักศึกษา ที่เข้าร่วมโครงการนาความรู้เรื่องสิทธิเด็กและการป้องกันการล่วงละเมิดไปขยายผลในพื้นที่ของตนเองตามเป้าประสงค์ของโครงการจนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และช่วยเหลือเด็กให้รู้เท่าทันรอดพ้นจากผู้ที่ไม่ประสงค์ดีได้อย่างแท้จริง

ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบคุณ กรมกิจการเด็ก กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และ สภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทย ที่ได้กรุณาพิจารณามอบรางวัลนี้ให้กับทางมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย ในโอกาสสำคัญนี้.