มพย.เปิดนิทรรศการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกัน ป้องกันปัญหายาเสพติด โรงเรียนเมืองพัทยา 8

เมื่อ 09.30 น. วันที่ 4 ตุลาคม 62  ที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 เมืองพัทยา จัดโครงการต่อเนื่องเปิดนิทรรศการรณรงค์สร้างภูมิคุ้มกันป้องกันปัญหายาเสพติดในโรงเรียน  ในการเร่งรัดพัฒนาประสิทธิภาพแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยมี นายบรรลือ กุลละวณิชย์รองนายกเมืองพัทยา นายวิสิฐศักดิ์ วงศ์วรชาติ หัวหน้าศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา และเจ้าที่หน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม และเป็นวิทยากรในการทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และบรรยายให้ความรู้ ถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดแก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 8 ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมจำนวน 190 คน

เนื่องด้วยปัญหายาเสพติดยังคงเป็นปัญหาที่สำคัญ ที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต และความปลอดภัยในทรัพย์สิน เมืองพัทยาอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วน และจัดสรรงบประมาณในการดำเนินกิจกรรมต่างๆที่ตอบสนองต่อนโยบายการแก้ไข และป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ รูปแบบการจัดการเชิงรับสู่ปฏิบัติการเชิงรุก โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที่เป็นอนาคตของชาติ เพื่อหยุดการแพร่ระบาดให้หายไปจากสังคมต่อไป.