มพย.จัดโครงการอบรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก ป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง

0
183
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธี เปิดโครงการอบรมส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องและเด็กกลุ่มเสี่ยงจำนวน 112 คน จาก 13 โรงเรียนภาครัฐ เข้าร่วมการอบรม
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธี เปิดโครงการอบรมส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีคณะครูอาจารย์เจ้าหน้าที่ส่วนเกี่ยวข้องและเด็กกลุ่มเสี่ยงจำนวน 112 คน จาก 13 โรงเรียนภาครัฐ เข้าร่วมการอบรม

เมื่อ 7 มกราคม 61 ณ โรงแรมกาซิโบ รีสอร์ท พัทยา นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธี เปิดอบรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็ก เพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง โดยมีนายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นางสาวพรรณี ลิ้มเจริญ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคม พร้อมด้วยคณะครูอาจารย์ วิทยากร เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยาร่วมเปิดโครงการฯ

เมืองพัทยา โดยสำนักพัฒนาสังคม จัดอบรมโครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง และเยาวชนที่อยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ได้รับการปลูกฝัง ชี้นำ และให้คำปรึกษา รวมทั้งได้รับประสบการณ์ที่ดี และนำประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่สำคัญนั้นไปได้อย่างเข้มแข็ง และมั่นคง โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเด็กและเยาวชนเหล่านี้ จะเป็นพลังอันเข้มแข็งที่ขับเคลื่อนประเทศชาติบ้านเมืองให้เดินหน้าต่อไปได้ในอนาคต

สำหรับการจัดการอบรมในครั้งนี้ สถานศึกษาในเขตพื้นที่เมืองพัทยาได้ส่งเยาวชนเข้าร่วมอบรม 13โรงเรียน ได้แก่โรงเรียนเมืองพัทยา 1 ถึงโรงเรียนเมืองพัทยา 11 โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร และโรงเรียนบางละมุง รวมทั้งสิ้น 112 คน นอกจากนี้ทางสถานศึกษา ยังส่งคณะครูเข้าร่วมสังเกตการณ์จำนวน 12 ท่าน การอบรมครั้งนี้จัดให้มีกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความรู้จัก สร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจของตนเอง มีทัศนคติที่ควรโดยได้รับเกียรติ จาก นายอัครวัฒน์ เอี่ยมสำอาง มาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ”ผู้นำยุคใหม่ในสไตล์ 4.0”

นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีประโยชน์สำหรับเยาวชนที่เข้าร่วมอบรม และเป็นการเริ่มต้นที่ดีที่สามารถช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนในระยะยาวต่อไปได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นการทำงาน ที่ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนทุกหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นเมืองพัทยา สถานศึกษา มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย ที่มีแนวความคิดและเป้าหมายเดียวกันที่จะช่วยกันผลักดันให้สังคมรับรู้ พร้อมตระหนักถึงปัญหาเด็กและเยาวชน อันเป็นสาเหตุมาจากปัญหาภายในครอบครัว ความอยากรู้ อยากเห็นและอยากลองของวัยรุ่น ซึ่งถือได้ว่าเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อของชีวิตซึ่งหากไม่ได้รับการปลูกฝัง แนะนำที่ดี ก็อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาอย่างมากมาย.