พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E ประจำปี 2561

0
158
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E ประจำปี 2561
นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E ประจำปี 2561

เมื่อ 2 มีนาคม 61  นายวิเชียร พงษ์พานิช รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตร D.A.R.E ประจำปี 2561 และมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษาฯ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ โดยมี พลตำรวจตรีนันทชาติ ศุภมงคล ผู้บัญชาการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรี พร้อมด้วย นายเดชา โชคโสภณกูล ผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา นายวีรพัฒน์ กุดแถลง ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษาในระบบและนอกระบบ ผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา คณะอาจารย์ และนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา 1 – 10 โรงเรียน จำนวน 1,448 คน เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรฯ ณ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

การจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน ประจำปี 2561 ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมืองพัทยาได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการต่อต้านยาเสพติด ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติในปัจจุบัน จึงร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา และสถานีตำรวจภูธรบางละมุง ดำเนินการจัดโครงการ การศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) ขึ้น โดยจัดเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ผ่านการอบรมการสอนหลักสูตร D.A.R.E. จำนวน 16 นาย เข้าทำการสอนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ขึ้นโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา จำนวน 10 โรงเรียน ประกอบด้วยโรงเรียนเมืองพัทยา 1 – 10 ในภาคเรียนที่ 2/2560 เป็นระยะเวลา 13 สัปดาห์ ซึ่งเป็นโครงการที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหายาเสพติด โดยใช้หลักการป้องกันนำหน้าการปราบปรามมุ่งเน้น กลุ่มผู้มีโอกาสเข้าไปใช้ยาเสพติดให้มีภูมิคุ้มกันยาเสพติดและใช้ปรัชญาของการศึกษาแผนใหม่ที่ให้นักเรียนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ตลอดจนจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้ปกครอง ชุมชน ได้มีส่วนร่วมในการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่เด็ก

จากผลการดำเนินงานตลอดระยะเวลาทั้ง 13 สัปดาห์ ที่ผ่านมาในการดำเนินการเรียนการสอนในครั้งนี้มีนักเรียนที่สามารถผ่านเกณฑ์และสมควรได้รับใบประกาศนียบัตรจำนวนทั้งสิ้น 1,448 คน และหวังว่าผู้ที่ผ่านการอบรมครั้งนี้ จะมีความประพฤติปฏิบัติตนเป็นพลเมืองที่ดีของสังคม ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดทุกชนิด และเป็นเด็กดีของพ่อ แม่ ครูอาจารย์ ตลอดไป.