พิธีมอบทุนการศึกษา HGM Education Fund จำนวน 24 ทุน แก่เด็กเรียนดีแต่ยากไร้

เมื่อ 27 เมษายน 62 ที่  ศูนย์เยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา ได้มีการจัดพิธีมอบทุนการศึกษาสู่ความสาเร็จ HGM Education Fund โดยมี Mr.Hans Günther Müller ผู้อุปถัมภ์โครงการ เป็นประธานในพิธี นายศิโรเมศร์ อัครพงษ์พานิช ผช.ผอ มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย  นายพิรุณ น้อยอิ่มใน ผจก.ศูนย์พักพิงเด็ก ดร๊อปอินเซ็นเตอร์ ท่านหญิง Princess Iris of Saxony  คุณอาฬวีย์ สินธุวนิก ที่ปรึกษาโครงการ ฯ  และเจ้าหน้าที่ภาคส่วนเกี่ยวข้อง เข้าร่วมในพิธีการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนทุนยากไร้ ที่ผ่านการคัดเลือกจากคณะครู และคณะกรรมการทุนการศึกษาสู่ความสาเร็จ พิจารณาคัดเลือกตามความเหมาะสม

    สำหรับในปี 2562 ทางโครงการทุนได้พิจารณามอบทุนให้กับนักเรียนทุน รุ่นที่ 1 ต่อเนื่อง จานวน 13 ทุน และนักเรียนทุนรุ่นที่ 2 อีกจานวน 11 ราย แบ่งออกเป็นทุนระดับมัธยมศึกษา จำนวน 10 ทุน  ทุนระดับอาชีวะศึกษา จานวน 11 ทุน  ทุนระดับมหาวิทยาลัย จำนวน 3 ทุน  รวมทุนการศึกษาที่มอบในปี 2562 รวมจำนวน 24 ทุน เป็นจำนวนเงิน 552,700 บาท  ซึ่งเป็นนักเรียนที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนในพื้นที่ชลบุรี เมืองพัทยา และกรุงเทพมหานคร อาทิ วิทยาลัยเทคนิค สัตหีบ  โรงเรียนสาธิตเมืองพัทยา 11  โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร โรงเรียนบางละมุง  วิทยาลัยอักษรเทคโนโลยี พัทยา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  วิทยาลัยวังน้ำเย็น  และมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เป็นต้น

   โดย Mr.Hans Günther Müller ผู้อุปถัมภ์โครงการ ได้กล่าวให้โอวาสแก่เด็กนักเรียนที่ได้รับทุน ในแง่คิดต่างๆ ควรค้นหาความสามารถความถนัดของตนเองให้เจอ แล้วไปตามฝัน โดยมีความมุ่งมั่นและตั้งใจ รวมไปถึงต้องมีความนอมน้อมถ่อมตนและกตัญญู รู้จักเข้าหาผู้ที่มีความรู้  เผื่อใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอ เพราะความรู้ไม่มีวันสิ้นสุด ที่สำคัญต้องรู้จักมีความรับผิดชอบ และมีความใจเย็นในการตัดสินใจต่างๆ  ต้องรู้จักระงับสติอารมณ์เพื่อที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพ

  สำหรับโครงการทุนการศึกษาสู่ความสาเร็จ HGM Education Fund ได้มอบหมายให้มูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย กำกับดูแล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเด็กและเยาวชนไทย ที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียน แต่อยู่ในสภาวะยากลาบาก หรือมีฐานะยากจนได้มีทุนการศึกษาอย่างต่อเนื่อง และจบการศึกษา อันจะเป็นต้นทุนสาคัญในการสร้างชีวิตที่มั่นคง และสังคมที่มีความสุขและเป็นอนาคตและพลังสำคัญในการผลักดันประเทศชาติต่อไปในอนาคต  นอกจากนี้ในวันดังกล่าว ยังได้จัดกิจกรรม HGM Stars Camp  เพื่อสร้างเสริมและพัฒนาคุณลักษณะ และทักษะ ชีวิตให้กับนักเรียนทุนด้วย.