พม.ชลบุรี มอบเงินแก่มูลนิธิ HHN เพื่อเด็กไทย ขยายผลความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก

เมื่อ 15 กรกฎาคม 62  ที่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี  คุณพัทธ์วิรา สุวรรณ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ชลบุรี มอบหมายให้ คุณเจนจิรา ไทยบัณฑิตย์ นักพัฒนาสังคมชำนาญการพิเศษ ได้ทำพิธีมอบเช็คเงินสด ให้กับผู้แทนองค์กรสาธารณะประโยชน์ ที่ผ่านการพิจารณาการนำเสนอโครงการ เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณ จากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม (กสจ.) ประจำปีงบประมาณ 2562โดยมี นางรัชฎา ชมจินดา ผู้อำนวยการมูลนิธิ เอช เอช เอ็น เพื่อเด็กไทย พร้อมด้วย นายพิรุณ น้อยอิ่มใจ ผู้คิดค้นเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก และในนามผู้จัดการศูนย์พักพิงเด็ก/ศูนย์การเรียนรู้อาเซียน ได้เข้ารับมอบเช็คเงินสด จำนวน 172,200 บาท เพื่อดำเนินโครงการขยายผลความรู้นวัตกรรมเกมการ์ดพลังป้องกันเด็ก สำหรับเด็กในโรงเรียน จ.ชลบุรี โดยเกมส์การ์ดพลังป้องกันเด็ก  เป็นเกมส์ที่จะสามารถป้องกันปัญหาการล่อล่วงเด็ก โดยการสอดแทรกสาระความรู้ในการใช้เกมส์ดังกล่าว ถาม-ตอบปัญหา เข้ามาประยุกต์ใช้โดยใช้การ์ดถามตอบปัญหา เพื่อเป็นการฝึกการเอาตัวรอด เมื่อเจอสถานการณ์คับขันหรือผู้ประสงค์ร้ายไม่หวังดี  ให้สามารถเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัย

ซึ่งทางภาครัฐได้เล็งเห็นถึงประโยชน์เกมส์การ์ดดังกล่าว ที่จะสามารถเพิ่มพูนทักษะและภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กและเยาวชน ที่มีความเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อการถูกล่อลวง จึงได้สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว ช่วยในการพัฒนา นวัตกรรมเกมการ์ดป้องกันเด็ก โดยเป้าหมายเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันลดความเสี่ยง ในการตกเป็นเหยื่อถูกล่อล่วงไปกระทำการที่ไม่ดี  และในปีนี้มีเป้าหมายขยายผลความรู้เรื่องการป้องกันปัญหาการล่อลวงเด็ก และสิทธิเด็ก ให้กับกลุ่มแกนนำเด็กและเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย ในโรงเรียนต่างๆ ใน จ.ชลบุรี มากกว่า 30 โรงเรียน โดยคาดว่าจะมีเข้าร่วมโครงการกิจกรรม มากกว่า 650 คน.