ผู้ใหญ่ใจดี สมทบทุนกว่า 8 แสน มอบทุนส่งเสริมการศึกษาเยาวชน เทิดพระเกียรติวันแม่ 12 สิงหา

เมื่อ 8 สิงหาคม 62 พลเรือโท ชุมศักดิ์ นาควิจิตร ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ ได้รับเกียรติเป็นประธานมอบทุนส่งเสริมการศึกษา เทิดพระเกียรติ วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ประจำปี 2562 โดยมี ผู้ให้การสนับสนุน สมาคมศิษย์เก่า และคณะกรรมการดำเนินการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ หอประชุม 55 โรงเรียนสิงห์สมุทร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นายประสิทธิ์ เหลืองทอง ผอ.โรงเรียนสิงห์สมุทร กล่าวว่า โรงเรียนสิงห์สมุทร ได้ดำเนินการให้มีการมอบทุนส่งเสริมการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดี มีความประพฤติดี และมีความกตัญญูกตเวที เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง เทิดพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี ต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี  โดยในปีนี้คณะกรรมการได้คัดเลือกนักเรียนที่มีคุณสมบัติ จำนวน 356 ราย แบ่งเป็นชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 152 ทุน ๆ ละ 1,500 บาท และชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 204 ทุน ๆ ละ 3,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 840,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจากหลายฝ่าย ที่ล้วนมีมุ่งหวังให้เยาวชนของชาติ ได้มีการพัฒนาด้านการศึกษา อันจะนำไปสู่ความสำเร็จ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับกลับมาพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าสืบไป.