ผู้บริหารเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และ 8 เสนอแนวทางใช้ที่สาธารณะประโยชน์

0
102

เมื่อ 13.30 น. วันที่ 3 ธันวาคม 61 นายพัฒนา บุญสวัสดิ์ รองนายกเมืองพัทยา ลงพื้นที่สำรวจเพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) โดยมีนายเฉลิมพล ผลลูกอินทร์ ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และคณะฯ พร้อมด้วย นางนงนุช รักษา ผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 5 และรักษาการ ในผู้อำนวยการโรงเรียนเมืองพัทยา 8 และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบพื้นที่โดยรอบของทั้ง 2 โรงเรียน

จากการลงพื้นที่สำรวจโรงเรียนเมืองพัทยา 5 คณะผู้บริหารที่ลงตรวจเยี่ยมพิจารณาเห็นว่า ควรมีการจัดทำโดมเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้ใช้เป็นสถานที่เล่นกีฬาในร่ม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดี และเพิ่มทักษะ ประสบการณ์ในการเรียนรู้ ในเวลาต่อมาได้เดินทางไปสำรวจพื้นที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8  ทางคณะผู้บริหารเล็งเห็นให้ปรับปรุงสนามบอล ส่งเสริมสนับสนุนการออกกำลังกาย ดำเนินการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อมให้ร่มรื่น สวยงาม ให้สามารถทำกิจกรรมต่างๆได้ หรือให้นักเรียนได้เรียนรู้นอกห้องเรียน อันเป็นการใช้ที่สาธารณประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ และมีประโยชน์ ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้สำนักการช่างดำเนินการออกแบบโดมเอนกประสงค์ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 5 (บ้านเนินพัทธยาเหนือ) และออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบพื้นที่ โรงเรียนเมืองพัทยา 8 (พัทยานุกูล) เพื่อนำเสนอต่อคณะผู้บริหารพิจารณาต่อไป