ประธานสภาเมืองพัทยา ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 5

0
113
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย สมาชิคสภาเมืองพัทยาและคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมใส่ใจ ในด้านการจราจรและส่งเสริมให้เยาวชนให้มีสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม
นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วย สมาชิคสภาเมืองพัทยาและคณะกรรมการสถานศึกษาประชุมใส่ใจ ในด้านการจราจรและส่งเสริมให้เยาวชนให้มีสติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรม

เมื่อ 23 มิถุนายน 60  ที่โรงเรียนเมืองพัทยา 5  ติดถนนสุขุมวิท ปากทางพัทยากลาง  นายอนันต์ อังคณาวิศัลย์ ประธานสภาเมืองพัทยา พร้อมด้วยนายโชฎึก โชติกำจร นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร นายธเนศ ศุภรหัสรังสี นายเฉลิม ประสาททอง สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียนเมืองพัทยา 5 โดยมีนายมนตรี กาญจนภักดิ์ ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา ประธานชุมชนซอย 5 ธันวาชุมชนเพนียดช้าง ชุมชนชุมสาย และคณะครูอาจารย์ นักเรียน ร่วมให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการดำเนินการในด้านต่างๆ ของโรงเรียน ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้เป็นหนึ่งในแผนกำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานศึกษาในสังกัดเมืองพัทยา ทั้ง 11 โรงเรียน เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งความต้องการของโรงเรียน เพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวแก้ไขปัญหา

โดยสภาเมืองพัทยา ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนเมืองพัทยา 5 หาแนวทางแก้ไขปัญหาการจราจร และทางเข้า – ออก รับส่งนักเรียน เพื่อลดอุบัติเหตุ แก่นักเรียน เนื่องจากอยู่ในช่วงของอุโมงค์ลอดทางแยกที่ยังไม่แล้วเสร็จ  เพื่อจะได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมสภาเพื่อพิจารณาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา โรงเรียนเมืองพัทยา 5  ในเรื่องการจราจรต่อไป

นายมนตรี กาญจนภักด์ เ ผู้อำนวยการสถานศึกษาคนปัจจุบัน  เผยว่า ปัจจุบันทางโรงเรียนเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ระดับชั้นประถมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 1,552 คน มีวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา คือ จัดการศึกษาเพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา รู้ รักษ์ความเป็นไทย ประหยัด ใส่ใจสุขภาพและสิ่งแวดล้อม ดอกไม้ประจำโรงเรียน คือ “ดอกเข็ม” เปรียบได้กับความฉลาดหลักแหลมคล้ายกับลักษณะของดอกเข็ม โรงเรียนเมืองพัทยา 5 ได้อบรมสั่งสอนให้เป็นเยาวชนที่ดี มีความสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และวัฒนธรรมในการ ดำรงชีวิตสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

ทั้งนี้ในที่ประชุมได้เสนอแนวทางส่งเสริมบทบาทของนักเรียน ให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสิทธิ หน้าที่เสรีภาพ ความเคารพกฎหมาย มีความเสมอภาค มีความภาคภูมิใจในความ เป็นไทย รวมทั้ง ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมชองชาติ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาไทย ควบคู่ความรู้ อันเป็นสากลมีความสามารถในการประกอบอาชีพ รู้จักพึ่งตนเอง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ใฝ่รู้ตระหนักและเห็นคุณค่าในการ อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้ลูกเหลืองฟ้าทุกคนที่มี โอกาสเข้ามา ศึกษาในสถาบันการศึกษานี้ จงมุ่งมั่นตั้งใจศึกษาหาความรู้ ให้ประสบความสำเร็จในด้านการศึกษา และประกอบอาชีพสุจริต ในอนาคตเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่อีกด้วย.

นักเรียนเข้าร่วมรับฟัง
นักเรียนเข้าร่วมรับฟัง