บรรยากาศการปฐมนิเทศโรงเรียนในเมืองพัทยา ในวันเปิดเทอม

0
112

เจษฎา หอมกลิ่น

เมื่อ 15 พฤษภาคม 60  ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจบรรยากาศการปฐมนิเทศน์โรงเรียนในเขตพื้นที่เมืองพัทยา  เช่น โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา โรงเรียนเอกชนได้แก่โรงเรียนอรุโณทัยได้มีการจัดการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างรุ่นพี่  รุ่นน้อง  ครู  และผู้ปกครอง แลกเปลี่ยนเรียนรู้ก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมการเรียนการสอนส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกในกิจกรรมที่พึงประสงค์และเหมาะสม  โดยได้ให้นักเรียนรุ่นพี่ นำนักเรียนรุ่นน้องที่เข้ามาให้แบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฉันทนาการต่างๆ  ในการออกมาแสดงความสามารถของแต่ละคน มุ่งเน้นให้นักเรียน เรียนรู้อย่างมีความสุข  และเกิดการเรียนรู้ ที่นำสมัยและห่างไกลจากอบายมุข

บรรยากาศการปฐมนิเทศน์โรงเรียนอรุโณทัย
บรรยากาศการปฐมนิเทศน์โรงเรียนอรุโณทัย

นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง  ได้ทดลองปฏิบัติจริง   ได้สัมผัสกับประสบ การณ์ตรง    จัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ โดยการร่วมมือกันทั้งทางบ้านและโรงเรียนเพื่อช่วยเหลือส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ของนักเรียน ให้ก้าวทันสังคมการเรียนรู้สมัยใหม่   ซึ่งบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความสนุกสนาน เต็มไปด้วยรอยยิ้มและมิตรภาพ.