นายกรัฐมนตรี ยินดีกับหน่วยงานที่รับรางวัล PM Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022

0
3533

ก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรี นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ (สกมช.) เข้าพบ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เพื่อนำเสนอนิทรรศการรางวัล Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 (Prime Minister Awards)โดยนำตัวแทนหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ประกอบด้วย หน่วยงานที่มีการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ตามมาตรฐานสากลดีเด่นแห่งชาติ จำนวน 3 รางวัล ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และธนาคารแห่งประเทศไทย ,รางวัลหน่วยงานให้การสนับสนุนการดำเนินการด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ของประเทศดีเด่น ได้แก่ บริษัท Huawei Technologies และ Palo Alto Networks Thailand รวมทั้งรายงานผลการแข่งขัน Cyber Top Talent 2021 และ Cyber SEA Game 2021


นายกรัฐมนตรี กล่าวแสดงความยินดีกับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล พร้อมชื่นชมนักศึกษาไทยที่คว้ารางวัลชนะเลิศ Cyber SEA Games 2021 รวมทั้งหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ โดยส่งเสริมและสนับสนุนการกำกับ ดูแล ให้หน่วยงานต่างๆ สามารถป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ ทั้งนี้ขอให้ทุกหน่วยงานให้ความสำคัญเพิ่มความเข้มข้นในการป้องกันภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกรูปแบบ พร้อมเดินหน้าพัฒนาและขับเคลื่อนในทุกมิติ รวมทั้งประสบความสำเร็จจากผลการแข่งขันทั้งในประเทศและต่างประเทศ


สำหรับรางวัล Prime Minister Awards: Thailand Cybersecurity Excellence Awards 2022 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานและกำกับดูแลให้หน่วยงานทางสารสนเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและหน่วยงานอื่นๆ ยกระดับขีดความสามารถในการป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามไซเบอร์ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ พ.ศ. 2562 และเป็นไปตามมาตรฐานสากล