ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เปิดโครงการอบรมหลักสูตรซ่อมเรือเจ๊ทสกี เพิ่มพูนทักษะแก่ผู้ที่สนใจ นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

0
185
นายสนธยา คุณปลื้ม  ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรซ่อมเรือเจ๊ทสกีเพื่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแก่เยาวชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์
นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อบรมหลักสูตรซ่อมเรือเจ๊ทสกีเพื่มพูนทักษะความรู้ความสามารถแก่เยาวชน และผู้ที่สนใจเข้าร่วม ให้นำไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์

เมื่อ 22 พฤษภาคม 61 ที่ วิทยาลัยเทคนิคพัทยา นายสนธยา คุณปลื้ม ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี เป็นประธาน กล่าวเปิดโครงการฝึกการอบรม หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2561 หลักสูตรงานบำรุงรักษาเครื่องยนต์เรือเจ็ทสกี และหลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ดร.ชาติชาย ตลุนจันทร์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคพัทยา คณะครูอาจารย์และนักเรียน รวมไปถึงแขกผู้มีเกียรติ อาทิ นายสกล ผลูลูกอินทร์ สจ.ชลบุรี พลเรือโท บรรจบ โพธิ์แดง ผู้บัญชาการทัพเรือภาค 1 นาย วัฒนา จันทนวรานนท์ อดีตรองนายกเมืองพัทยา พร้อมคณะอดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา ยังไปถึงช่างประจำสโมสรเรือเจ็ทสกีเมืองพัทยา และอู่ประจวบ เซอร์วิส เข้าร่วมในการอบรม

สำหรับโครงการดังกล่าว จัดขึ้นเป็นปีที่ 3 ซึ่งเป็นไปตามหลักสูตรงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์เจ็ทสกีและหลักสูตรงานบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าเรือเจ็ทสกี โดยรัฐบาลได้มีนโยบายสนับสนุนให้สถานศึกษา ได้จัดหลักสูตรระยะสั้นในการพัฒนาฝีมือและความเชี่ยวชาญ เพื่อให้แรงงานมีทักษะความรู้ที่ตรงความต้องการของผู้ประกอบการ ในยุคประเทศไทย 4.0 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา ที่ส่งเสริมให้ประชาชนทุกกลุ่มได้มีโอกาสเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างเท่าเทียม และยังสามารถพัฒนาองค์ความรู้ในการดำเนินชีวิตได้อย่างต่อเนื่อง และเป็นที่ทราบกันดีว่า เมืองพัทยาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ที่มีความสีสัน และมีความหลากหลาย สามารถตอบสนองความต้องของนักท่องเที่ยวได้ทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม ร้านอาหาร กิจกรรมทั้งทางบกและทางน้ำ ซึ่งเป็นกิจกรรมทางน้ำ ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยอย่างแพร่หลาย จนสามารถสร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นั้นคือการขับขี่ เจ็ทสกี ท่องเที่ยวชมพื้นที่ทางทะเลของเมืองพัทยา แต่อย่างไรในขณะเดียวกันก็ยังขาดแคลนกำลังคนในด้านซ่อมบำรุงเรือเจ็ทสกี

โครงการนี้ จึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการ ที่ดำเนินการสอดคล้องกับความต้องการ ทางด้านช่างซ่อมบำรุง อีกทั้งยังเป็นการพัฒนากำลังคน ที่เข้าร่วมการฝึกอบรมให้มีทักษะความรู้ ความสามารถ สร้างอาชีพ พร้อมกันนี้ยังทำให้เกิดความปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว และนักกีฬาเจ็ทสกีอีกด้วย.