ทำบุญครบรอบ 20 ปีโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา สถานศึกษาคุณภาพของเมืองพัทยา

0
100

เมื่อ 09.30 น.วันที่ 26 พฤษภาคม 62 ที่ โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  ผู้บริหารโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา นำโดย นายสัมพันธ์  เพ็ชรตระกูล ประธานกรรมการบริหาร และ ผู้รับใบอนุญาต พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารโรงเรียน ได้จัดงานทำบุญครบรอบ 20 ปี โรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา โดยได้นิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดจิตภาวัน มาทำพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และฉันท์ภัตราหารเพล

ภายในงานมีบรรดาข้าราชการ นักการเมืองท้องถิ่น นักธุรกิจ  เข้าร่วมงาน อาทิ ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง อดีตรองนายกรัฐมนตรี นายอำนาจ เจริญศรี นายอำเภอบางละมุง นายชาญยุทธ เฮงตระกูล อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายรณกิจ เอกะสิงห์ รองนายกเมืองพัทยา  นายสง่า กิจสำเร็จ ประธาน กต.ตร.สภ.หนองปรือ นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ นายนิคม แสงแก้ว  คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา และแขกผู้มีเกียรติอีกหลายท่าน เข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับ นายสมพันธ์ เพ็ชรตระกูล ประธานกรรมการบริหาร โรงเรียนสาธิตอุมศึกษา นายวิศัลย์  เพ็ชรตระกูล  นายพาวิน  เพ็ชรตระกูล นายจุติพันธ์  เพ็ชรตระกูล คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  เนื่องในโอกาสครบรอบก่อตั้งโรงเรียนฯ

สำหรับโรงเรียนสาธิตอุดมศึกษา เป็นโรงเรียนเอกชน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 3 ตั้งอยู่เลขที่ 54/41  หมู่ 11  ถนนสุขุมวิท ซอยตาลหมัน  ตำบลหนองปรือ  อำเภอบางละมุง  จังหวัดชลบุรี เปิดสอนเป็นปีแรก เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2542 จนถึงปัจจุบัน รวม 20 ปี โดยมี นายสมพันธ์   เพ็ชรตระกูล เป็นผู้รับใบอนุญาต ตามใบอนุญาต เลขที่ ชบ 0006/2542 จัดการศึกษาประเภท สามัญศึกษา ระดับชั้นอนุบาลถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียนมีวิสัยทัศน์ในการพัฒนา  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี มีปัญญา มีความสุข ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต มีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต และยึดมั่นในการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ตามคำขวัญของโรงเรียนที่ว่า”เลิศล้ำด้วยปัญญา     พัฒนาการเรียนรู้     มุ่งสู่คุณธรรม  ก้าวนำเทคโนโลยี”