ทม.หนองปรือ เปิดโครงการศูนย์ 3 วัย พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน

0
181
นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์ 3 วัย พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน SBMLD กิจกรรมสายใยรักศูนย์สามวัย ครั้งที่ 1 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ
นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์ 3 วัย พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน SBMLD กิจกรรมสายใยรักศูนย์สามวัย ครั้งที่ 1 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ

เมื่อ 25 ธันวาคม 60 ณ โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานเปิด โครงการศูนย์ 3 วัย พัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศตามศักยภาพผู้เรียน SBMLD กิจกรรมสายใยรักศูนย์สามวัย ครั้งที่ 1 โดยมี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมโครงการ

สำหรับวัตุถุประสงค์การจัดโครงการ เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู นักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อ สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ของครอบครัวและชุมชน โดย ผู้ปกครอง ผู้สูงอายุ ชุมชน คณะครู เป็นผู้ดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตนเอง โดยมีฐานกิจกรรมการเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่ ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทำหน้ากากแฟนซีชั้นอนุบาลปีที่ 2 ทำข้าวโพดอบเนย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ทำเหรียญโปรยทาน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ทำที่คั่นหนังสือชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ทำงานใบตอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ทำไข่เค็มเลิศรส ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำบัวลอยสามสหาย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เผือกทอด และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทำศิลปะสร้างสรรค์

ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปกครอง ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียน ให้เต็มตามศักยภาพ  ให้นักเรียน มีความรู้ ความเข้าใจในหลักการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ และให้ผู้ปกครอง ชุมชน ครู นักเรียน ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน  สร้างความรัก ความอบอุ่น ความสามัคคี ของครอบครัวและชุมชน.