ทม.หนองปรือ เปิดอมรมครูผู้ฝึกสอนเชิงปฏิบัติการ เด็ก ป.1 เมื่อจบการศึกษา ต้องอ่านออกเขียนได้

เมื่อ 30 มิถุนายน 63 ที่ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองหนองปรือ ดร.มาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ และทัศนศึกษาดูงาน บุคลากรทางการศึกษา เทศบาลเมืองหนองปรือ


นายวิรัตน์ ตันติปาลกุล ปลัดเทศบาล กล่าวว่า  ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนรู้ของเด็กนักเรียน ตั้งแต่วัยเริ่มเรียน จึงกำหนดนโยบายสำคัญ คือ ตั้งแต่ปี 2558 เป็นต้นไป ต้องเป็นปีที่ปลอดนักเรียนที่อ่านไม่ออก เขียนไม่ได้ และเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เมื่อจบการศึกษาต้องอ่านออกเขียนได้ โดยมีมาตรการในการประเมินผลอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงเด็กนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 1 ถึงอนุบาล 3 และระดับประถมศึกษาปีที่ 2 ถึง ปีที่ 6 ต้องมีความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ ตามคำพื้นฐานของนักเรียนในแต่ละระดับชั้น

กองศึกษา ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่กำกับดูแลสถานศึกษาในสังกัด ในฐานะหน่วยงานปฏิบัติการดำเนินงานจากนโยบายสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพเด็กนักเรียน คุณภาพการจัดการศึกษา มาตรฐานการศึกษา และการเรียนรู้ของเด็กนักเรียนตั้งแต่วัยเริ่มเรียน โดยมีวัตถุประสงค์ของโครงการคือ เพื่อสร้างความตระหนัก และเพิ่มศักยภาพในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการพัฒนาการอ่านเขียนของเด็กตั้งแต่วัยเริ่มเรียน และการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี  พัฒนาทักษะการประเมินพัฒนาการ ด้วยการใช้คู่มือการเฝ้าระวัง และส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย และทักษะการสื่อสารและให้คำปรึกษาในการส่งเสริมพัฒนาการของเด็กนักเรียนแก่ผู้ปกครอง  โดยการอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์เทียมใจ พิมพ์วงศ์ และคณะจากสถาบันส่งเสริมพัฒนาการเด็กบ้านครูเทียมใจ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการและทัศนศึกษาดูงานบุคลากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองหนองปรือ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 63 โดยมี คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดเทศบาลเมืองหนองปรือ จำนวน 163 คน เข้าร่วมพิธีเปิดและอบรม.