ทม.หนองปรือ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน ให้รู้เท่าทันเรื่องเพศ

0
162
การจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันเรื่องเพศ  เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมรู้เท่าทันเรื่องเพศส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น
การจัดโครงการ พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันเรื่องเพศ เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมรู้เท่าทันเรื่องเพศส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น

เมื่อ 17 สิงหาคม 61 ที่ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ ตําบลหนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน รู้เท่าทันเรื่องเพศ โดยมี เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม สภาเด็กและเยาวชนในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ คณะครูและนักเรียน โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการ

นางปัทมา ชาญเชี่ยว ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหนองปรือ กล่าวว่า เนื่องจากสังคมในปัจจุบัน ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งผู้คน การใช้ชีวิต เทคโนโลยี ทุกสิ่งทุกอย่างล้วนมีการพัฒนาไปตามกาลเวลา แต่สิ่งที่ยังคงไม่พัฒนาตามไปด้วยนั้น คือจิตใจของคน มิหนําซ้ำยังถอยหลังตกต่ำลงไปเรื่อยๆ เราสามารถเห็นได้จากสื่อต่างๆ เช่น ข่าวการทะเลาะวิวาททําร้ายร่างกาย ยาเสพติด ล่อลวงไปข่มขืน หรือการทําแท้งเนื่องจากตั้งครรภ์โดยไม่พร้อม สิ่งเหล่านี้มันไม่ได้ไกล ตัวเรา หากเป็นเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นกับตัวเราเท่านั้น กลุ่มคนที่เกิดปัญหามากที่สุดนั้นคือ เด็กและเยาวชนที่จะเป็นอนาคตของชาติในวันข้างหน้า แต่ถ้าเด็กและเยาวชนเป็นผู้ประสบปัญหาเอง หรือเป็นผู้ถูกกระทําเอง ความสูญเสียไม่ใช่เพียงครอบครัวและคนรอบข้างเท่านั้น แต่เป็นการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า ที่จะพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต

การจัดกิจกรรมนี้จะส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีความเข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น สามารถแยกแยะสิ่งที่ถูกต้องและไม่ถูกต้อง เรื่องใดสมควรทํา ไม่สมควรทําให้ โดยเฉพาะเรื่องเพศ ซึ่งเป็นเรื่องใกล้ตัวและเกิดขึ้นได้กับเด็กและเยาวชนทุกคน ดังนั้นโครงการนี้ จึงเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างพื้นฐาน การเรียนรู้ในเรื่องของความรัก และเข้าใจในความเป็นวัยรุ่น กิจกรรมที่จัดขึ้นมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิด กล้าทํา กล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้อง เพื่อให้เด็กและเยาวชนเข้าใจในเรื่องเพศ และการปฏิบัติตัวอย่างเหมาะสม และเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ต่อปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะครู และสภาเด็กเยาวชน โรงเรียนวัดสุทธาวาส โรงเรียนวัดเขาโพธิ์ทอง โรงเรียนสว่างบริบูรณ์วิทยา โรงเรียนบ้านทุ่งกลม โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน และบ้านเด็กพระมหาไถ่ จํานวน 70 คน และได้รับเกียรติวิทยากร คือ อาจารย์สุแจ้ง สุขสวัสดิ์ มาเป็นผู้ดําเนินกิจกรรม.