ทม.หนองปรือกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้กับเยาวชนโรงเรียนวัดสุทธาวาส

0
233
นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย พนักงานเทศบาล นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คณะครู และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา

เมื่อ 2 มีนาคม 61 ณ วัดสุทธาวาส นายเอนก พัฒนงาม รองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปรือ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าฝ่าย คณะครูโรงเรียนวัดสุทธาวาส พนักงานเทศบาล นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสุทธาวาส และนักเรียน ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา ให้กับเยาวชนโรงเรียนวัดสุทธาวาส ประจำปี 2561 โดยพระมหาเจริญพงษ์ ปภัสสโร เปรียญธรรมศรีสี่ประโยค แสดงพระธรรมเทศนา และเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ

ทั้งนี้ เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่างๆของพระพุทธศาสนา จึงได้จัด กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสานกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา สำหรับกิจกรรมในวันนี้ พระมหาเจริญพงษ์ ปภัสสโร เปรียญธรรมศรีสี่ประโยค ร่วมกัน สวดมนต์ไหว้พระ แสดงพระธรรมเทศนา และเดินเวียนเทียนรอบพระอุโบสถ เพื่อให้ทราบถึงความสำคัญ ต่างๆ ของทางพระพุทธศาสนา สืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี เช่นการถือศีล เวียนเทียนรอบพระอุโบสถ  เป็นต้น

โดยหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา อันเป็นไปเพื่อปกป้อง และแก้ปัญหาในชีวิต เป็นไปเพื่อหลุดพ้น ซึ่งมีเนื้อหา คือ การไม่ทำบาปทั้งปวงได้แก่ การงดเว้น การลด ละ เลิก การทำบาปทั้งปวง ทั้งทางกาย วาจา และใจ การทำให้จิตใจผ่องใส หากเยาวชนนำหลักธรรมนั้นไปปฎิบัติตามก็จะเกิดความจรรโลงใจ มีความเอื่อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีย์ มีวินัย และเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไป.

นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา
นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และนักเรียนโรงเรียนวัดสุทธาวาส ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา