ชุมชนซอยกอไผ่อบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขแก่เยาวชน

0
191
ชุมชนซอยกอไผ่ อบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7
ชุมชนซอยกอไผ่ อบรมแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 7

เมื่อ 10 กรกฎาคม 60 ที่ชุมชนซอยกอไผ่ เมืองพัทยา นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนฯ นายนิคม แสงแก้ว อดีตที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขแก่เยาวชน โดยมี คณะกรรมการชุมชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และนักเรียนจากโรงเรียนเมืองพัทยา 7 กว่า 50 คน เข้าร่วมการอบรมครั้งนี้

ในการอบรมมี นายวิรัตน์ จ้อยจินดา ประธานชุมชนซอยกอไผ่ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้กับเยาวชนในเรื่องของโทษและพิษภัยของยาเสพติด รวมไปถึง อบายมุขต่างๆ ทั้งการพนัน และของมึนเมา ให้รู้เท่าทันและห่างไกลอบายมุข ทั้งนี้ทางชุมชนกอไผ่ได้อาศัยหลักการดำเนินงานของภาครัฐ เอกชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วม ในการปฎิบัตงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในการช่วยสอดส่องดูแล กลุ่มที่มีพฤติกรรมเสี่ยงและเพื่อไม่ให้เยาวชนของชาติเห็นผิดเป็นชอบ ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ส่งเสริมการประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพื่อนๆจากการนำความรู้ที่ได้รับจากการอบรบไปเผยแพร่ต่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป.