งานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562

0
111

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 13 มีนาคม 62   ที่ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี นายสุธรรม เพ็ชรเกตุ รองปลัดเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดงานชุมนุมลูกเสือ เมืองพัทยา ครั้งที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมี นายนพสิทธิ์ชา ณ นคร ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และกีฬาเพื่อการศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม ซึ่งมีผู้อำนวยการค่ายลูกเสือวชิราวุธ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม ผู้บังคับการค่ายย่อย ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี จำนวน 1,340 คน และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีฯ พร้อม ถวายความเคารพและกล่าวคำปฏิญาณตนร่วมกัน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ก่อนที่จะทำการฝึกและเข้าค่ายพักแรมจำนวน 3 วัน 2 คืน ระหว่างวันที่ 13 – 15 มีนาคม 62 ซึ่งผู้บังคับบัญชาลูกเสือเมืองพัทยา จำนวน 200 คน ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรม

การจัดงานชุมนุมลูกเสือเมืองพัทยาครั้งที่ 4 ประจำปี 2562 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี ทางกายสติปัญญาจิตใจ และศีลธรรม ให้เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคี ส่งเสริมให้ลูกเสือเนตรนารีมีความรู้ความเข้าใจ ในหลักการและวิธีการของลูกเสือ รวมถึงการฝึกฝนระเบียบวินัยการอยู่ค่ายพักแรมร่วมกัน การเสียสละเพื่อส่วนรวม โดยมีเนื้อหากิจกรรมหลัก จำนวน 4 กิจกรรม  คือ กิจกรรมเดินทางไกล กิจกรรมแผนที่เข็มทิศ กิจกรรมผจญภัย และกิจกรรมบุกเบิกรวมถึงกิจกรรมพิเศษ ซึ่งเป็นกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ และกิจกรรมชุมนุมรอบกองไฟในเวลากลางคืน ทั้งนี้กิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ ได้ส่งผลประโยชน์แก่ลูกเสือทั้งทางตรงและทางอ้อมเป็นอย่างมาก โดยได้มุ่งเน้นระบบหมู่ มุ่งเน้นถึงการปฏิบัติงานเป็นหมู่คณะ ซึ่งจะก่อให้เกิดความสามัคคีของหมู่คณะ รู้จักการมีน้ำใจ การช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ทุกคนได้คิด และได้ลงมือปฏิบัติแก้ไขปัญหาต่างๆ ร่วมกัน โดยวิธีการฝึกที่มีความเป็นระเบียบวินัย รู้จักการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี รวมถึงเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดีงามเพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพ อันที่จะเป็นผู้สร้างความมั่นคงและจริยธรรมของชาติบ้านเมืองต่อไป.