กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ ร่วมองค์กรภาครัฐและเอกชน ปลูกจิตสำนึกเด็ก เยาวชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ร่วมอนุรักษ์ธรรมชาติ

0
85

เมื่อ 26 พฤษภาคม 61 ที่โรงเรียนบางละมุง เมืองพัทยา ร่วมกับ สำนักงานพื้นที่พิเศษเมืองพัทยา และพื้นที่เชื่อมโยง อพท.3 , สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรี, กลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ, กลุ่มอนุรักษ์เขาชะเมา ร่วมกันจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์ ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 7 ปี โดยตั้งความหวังว่า เมืองพัทยาจะเป็นเมืองท่องเที่ยวอันดับต้นของประเทศต่อไปได้ โดยยังสามารถรักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่ดี ที่คงอยู่คู่กันต่อไป ด้วยการสร้างคุณภาพคนรุ่นต่อๆไป และฝึกฝนเยาวชนที่จะเป็นกำลังสำคัญในอนาคต ในการดูแลรักษา สิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา โดยกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ จึงได้มีการสร้างวิทยากรจากบุคลากรกลุ่ม ร่วมกับวิทยากรจากภายนอก เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย และได้วิทยากรที่มีประสิทธิภาพ เพื่อสามารถจัดกิจกรรมได้อย่างต่อเนื่องต่อไป

ทั้งนี้ ธรรมชาติของเมืองพัทยาเป็นแหล่งสร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่น แหล่งธรรมชาติของเมืองพัทยา มีความหลากหลาย มีความสำคัญต่อระบบนิเวศน์ของชุมชน ทั้งยังเป็นส่วนเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตของประชาชนในเมืองพัทยา ดังนั้นกลุ่มอนุรักษ์อ่าวนาเกลือ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ของต้นไม้ใหญ่ในเมืองพัทยา และเพื่อให้นักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความสนใจได้รับทราบถึง ความสำคัญของระบบนิเวศน์ภายในเมือง สามารถเก็บข้อมูลเบื้องต้นในด้านอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเมืองพัทยา สร้างเครือข่ายเยาวชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  และส่งเสริมการทอ่างเที่ยวอย่างยั่งยืน จึงได้มีการร่วมมือกับหลายหน่วยงานในการจัดกิจกรรมขึ้น โดยพบว่าได้รับความร่วมมือจากเยาวชนในพื้นที่เมืองพัทยา เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก.