แนวโน้มการจดทะเบียนธุรกิจใหม่ในปี 2564 จะขยายตัวเพิ่มขึ้น

0
1660

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงสถิติการจดทะเบียนธุรกิจ ประจำเดือนตุลาคม 2564 ว่า มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ จำนวน 5,555 ราย ลดลงร้อยละ 5 จากเดือนกันยายนที่ผ่านมา แต่เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากเดือนตุลาคม 2563 รวมวงเงินลงทุนจดทะเบียนจัดตั้งรวมทั้งสิ้น 21,965 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากช่วงเดือนกันยายนร้อยละ 51 แต่ลดลงจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 50 ขณะที่จำนวนยอดเลิกประกอบธุรกิจในเดือนตุลาคมมีจำนวนทั้งสิ้น 1,976 ราย รวมมูลค่าทุนจดทะเบียนเลิก 207,653 ล้านบาท สาเหตุมูลค่ายอดเลิกจดทะเบียนสูง เนื่องจาก บมจ. ซีพี มีการปรับโอนธุรกิจ สยามแม็กโคร จึงมีมูลค่าสินค้าเพิ่มมากขึ้น ในส่วนของธุรกิจที่ยังดำเนินการอยู่ ณ เดือนตุลาคม 2564 มีจำนวน 809,410 ราย มีมูลค่าทุนจดทะเบียน 19.26 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2563 ร้อยละ 5.11 รูปแบบการจดทะเบียนบริษัทจำกัด สูงสุดที่ร้อยละ 75.49 ห้างหุ้นส่วนจำกัด และห้างหุ้นส่วนสามัญ นิติบุคคลร้อยละ 24.33 และบริษัทมหาชนจำกัดร้อยละ 0.16สำหรับภาพรวมยอดจดทะเบียนช่วง 10 เดือนของปี 2564 ระหว่างเดือนมกราคม – ตุลาคม 2564 มีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ทั้งสิ้น 63,611 ราย เพิ่มขึ้นร้อยละ 14.46 เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา โดยช่วงที่มีการจดทะเบียนจัดตั้งมากที่สุดอยู่ในช่วงไตรมาสแรกของปี ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจการขนส่งสินค้าและผู้โดยสาร  ท่ามกลางการแพร่ระบาดโควิด-19 


รัฐบาลมีมาตรการผ่อนคลายทางธุรกิจ ประกอบกับการรณรงค์ฉีดวัคซีน ทำให้สถานการณ์กลับมาสู่ปกติ ประกอบกับนโยบายการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการหันมาเปิดกิจการเป็นจุดจุดกระตุ้นเศรษฐกิจดียิ่งขึ้น คาดว่าตลอดทั้งปี 2564 จะมีการจัดตั้งธุรกิจใหม่ประมาณ 65,000 – 70,000 ราย เพิ่มขึ้นจากปี 2563 ขณะที่ยอดธุรกิจเลิกกิจการมีจำนวน 10,725 ราย ลดร้อยละ 14 จากช่วงเดียวกัน 


จากนโยบายสนับสนุนภาคธุรกิจในหลายด้านของภาครัฐ และการปรับตัวของภาคธุรกิจให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ประกอบด้วยธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ซึ่งได้รับประโยชน์จากนโยบายของภาครัฐในการผลักดันให้วิสาหกิจชุมชนจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล เช่น ธุรกิจปลูกข้าวเจ้า มีจำนวนการจัดตั้งธุรกิจใหม่ 610 ราย เพิ่มขึ้นถึง 20 เท่า อันดับที่ 2 ธุรกิจเกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้ชีวิตในยุคปัจจุบัน และธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยารักษาโรค อย่างไรก็ตาม ช่วงที่เหลือของปี 2564 การผ่อนปรนมาตรการโควิด-19 น่าจะเป็นปัจจัยบวกให้ธุรกิจเชื่อมั่นเดินต่อไปได้