เร่งแก้ปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการท่องเที่ยว เพิ่มช่องทางการจัดหางาน พัฒนาทักษะการทำงาน

0
2125

นายจาตุรนต์ ภักดีวานิช อธิบดีกรมการท่องเที่ยว เปิดเผยถึงการประชุมหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคการศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือแนวทางแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทย โดยได้ข้อสรุปการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนในระยะสั้น ได้แก่ การส่งเสริมการเข้าใช้งานแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” การส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานโดยการเพิ่มช่องทางในการจัดหางาน การจัดอบรมระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะการทำงานการศึกษาการจ้างแรงงานต่างชาติแบบชั่วคราว การพิจารณาเพิ่มตำแหน่งงานหรือสัญชาติใน MOU แรงงานต่างด้าวการจ้างงานระยะสั้นสำหรับผู้ว่างงานหรือผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมและผู้สูงอายุ รวมถึงการรับนักศึกษาเข้าฝึกงานและให้ค่าตอบแทนการทำงาน ตลอดจนการขยายฐานการจ้างงานให้สามารถจ้างแรงงานที่เป็นยุวชนได้ส่วนแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะกลาง ประกอบด้วย การปรับปรุงหลักสูตรโดยเน้นการฝึกปฏิบัติ การนำมาตรฐานที่เกี่ยวข้องมาปรับเป็นรายวิชาที่จำเป็นในหลักสูตร การพัฒนาแพลตฟอร์ม “ไทยมีงานทำ” ให้มีความสมบูรณ์มากขึ้นการจัดทำ Credit Bank รวมถึงการพิจารณากำหนดอัตราค่าจ้างแรงงานขั้นต่ำของแรงงานต่างชาติในการขอรับการตรวจลงตราประเภท Non-Immigrant B


สำหรับแนวทางการแก้ไขปัญหาระยะยาว ต้องมีการปรับรูปแบบธุรกิจ การปรับรูปแบบการจ้างงานบางตำแหน่งงานเป็นการจ้างงานรายชั่วโมง การปรับปรุงหลักสูตรการสอนด้านท่องเที่ยวให้มีความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับความต้องการแรงงานของผู้ประกอบการ การจัดทำดัชนีชี้นำธุรกิจท่องเที่ยว สร้างแรงจูงใจให้กับผู้ประกอบการและแรงงานในการจ้างงานภาคการท่องเที่ยว รวมทั้งจัดตั้งกองทุนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการ