เมืองพัทยา หนุนชมรมนวดแผนไทย มุ่งสู่มาตรฐานวิชาชีพ ได้ใช้เครื่องหมาย PATTAYA BRAND

0
871

เมื่อ 10.00 น.วันที่ 5 กันยายน 61  นายเศรษฐพล บุญสวัสดิ์ ประธานที่ปรึกษาชมรมนวดแผนไทย หาดพัทยา หาดจอมเทียน และเขตปลอดหาดดงตาล เป็นประธานในการขอรับทราบหลักเกณฑ์ การขอรับตราเครื่องหมาย PATTAYA BRAND สาขาบริการของเมืองพัทยา โดยมี นายนิติวัฒน์ ภิรมย์พลัด สาธารณสุขอำเภอ นางสาวสายใจ พาหุฬา หัวหน้าเศรษฐกิจชุมชน สำนักพัฒนาและสวัสดิการสังคม และ พ.จ.อ.สมชาย อินเรือง หัวหน้าเทศกิจจอมเทียน เข้าร่วมให้ข้อมูล ณ ห้องประชุม 221

เนื่องจากเมืองพัทยา ได้จัดทำโครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เมืองพัทยา  เพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน โดยจัดทำตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และบริการเมืองพัทยา PATTAYA BRAND เพื่อเป็นตรารับรองผลิตภัณฑ์ และการบริการที่ดีมีคุณภาพได้มาตรฐาน มีความเป็นอัตลักษณ์เป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอย่างแพร่หลาย ซึ่งเมืองพัทยาเป็นเจ้าของตราสัญลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และบริการเมืองพัทยา โดยถูกต้องตามกฎหมาย และได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบริการ สำหรับตรวจสอบคุณภาพสินค้าและบริการให้กับ 4 สาขาคือ สาขาอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ  สาขาของที่ระลึก  สาขาบริการ (นวด สปา) และสาขาเกษตร ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่ดีมีคุณภาพได้ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาส่งเสริมและสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ของผู้ประกอบการกลุ่มอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่เมืองพัทยา ให้ได้รับการพัฒนา และมีมาตรฐานรับรอง เป็นที่ยอมรับในตลาดผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง เป็นการสร้างภาพลักษณ์สินค้าและบริการที่ดีของเมืองพัทยา สู่สายตาโลก

สำหรับการประชุมในวันนี้ เป็นการทำความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งเป็นคณะกรรมการตัวแทนชมรมนวดแผนไทย ให้เข้าใจถึงการใช้ตราสัญลักษณ์พัทยาแบรนด์  สมาชิกที่มีสิทธิ์จะใช้ตราสัญลักษณ์นี้ได้ จะต้องผ่านการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ ไม่น้อยกว่า 150 ชั่วโมง จากสถาบันที่รับรองโดยรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งสมาชิกชมรมนวดแผนไทยชายหาด ทั้งหมดที่มีอยู่ในปัจจุบัน จะต้องมีใบผ่านหลักสูตรจากสถาบัน ที่ผ่านการรับรองจากรัฐบาลอย่างถูกต้อง ซึ่งสถาบันที่ผ่านการรับรองในเขตเมืองพัทยา มีอยู่ 3 สถาบัน คือ โรงเรียนเรือนไม้นวดแผนไทย โรงเรียนสปา สาย 3 และโรงเรียนบลูบีชพัทยา ทั้งนี้เพื่อให้สมาชิกนวดแผนไทยชายหาด มีความรู้ที่ผ่านการรับรอง และขึ้นทะเบียนพนักงานให้บริการที่สมบูรณ์ ตามหลักเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสุข และนำไปประกอบอาชีพตามมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้