สสปน. เผยจุดหมายปลายทางธุรกิจระดับโลก สู่การจัดงาน Thailand International Air Show อู่ตะเภา ปี 66

0
121

เมื่อ 25 กันยายน 63   ที่ โรงแรมแกรนด์ เซ็นเตอร์พอยท์ พัทยา นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) ดร.คเณศ วังส์ไพจิตร ผู้ช่วยเลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพัฒนาพื้นที่พิเศษ ภาคตะวันออก นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษาด้านการท่องเที่ยวและวัฒนธรรม เมืองพัทยา ร่วมกันเปิดงานบรรยายสรุป “Thailand LOG-IN Events:ก้าวกระโดดไมซ์ไทยในพื้นที่ EEC” สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. จัดกิจกรรมนำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมพื้นที่ (Media Visit) โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนแม่บทอุตสาหกรรม “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” (Thailand LOG-IN Events) เพื่อประชาสัมพันธ์ศักยภาพความพร้อมของประเทศไทย โดยเฉพาะในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนของประเทศในด้านอุตสาหกรรม โครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ รวมไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่เป็นอุตสาหกรรมสำคัญที่มีส่วนในการพัฒนาอุตสาหกรรมอื่นๆ ผ่านเวทีการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยและต่างประเทศตามนโยบายประเทศไทย 4.0 อีกทั้งสร้างภาพลักษณ์ที่ดี และความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน และผู้จัดงานทั้งภายในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ “ไทยแลนด์ ล็อก-อิน อีเวนท์” (Thailand LOG-IN Events) อยู่ในแผนการดำเนินงานของ สสปน.ต่อเนื่อง 3 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับอุตสาหกรรมล็อกอิน และอุตสาหกรรมเป้าหมาย ด้วยงานแสดงสินค้านานาชาติ ที่เกิดจากการทำงานร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชน สร้างการค้า ต่อยอดการลงทุน ส่งเสริมธุรกิจตั้งแต่ขนาดย่อมจนถึงขนาดใหญ่ เปิดโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ และทักษะในแต่ละอุตสาหกรรม เหนี่ยวนำนวัตกรรมใหม่ๆเข้าสู่ประเทศไทย โดยไม่ได้กระจุกตัวเพียงศูนย์กลาง ยังกระจายโอกาสและรายได้สู่ภูมิภาค ตามนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในแต่ละอุตสาหกรรม โดยมีจุดหมายปลายทางธุรกิจระดับโลกนำไปสู่การจัดงาน Thailand International Air Show ณ พื้นที่ Aerotropolis ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา


ซึ่งรัฐบาลจึงกำหนดให้มีการพัฒนาท่าอากาศยานอู่ตะเภา เพื่อให้เป็นท่าอากาศยานนานาชาติหลักแห่งที่สามของประเทศไทย และสอดคล้องกับโครงการอีอีซี ที่มีการเชื่อมโยงด้วยโครงข่ายการเดินทาง รวมถึง โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมท่าอากาศยานดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภาแบบไร้รอยต่อ คาดเปิดใช้บริการได้ในปี 2566 และเสริมแกร่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการบินแห่งภูมิภาคทั้งในด้านศักยภาพในการรองรับผู้โดยสารจำนวนมาก.