รองนายก มพย.เป็นตัวแทนเข้าร่วมงาน THAILAND DOMESTIC MICE MART ที่ ขอนแก่น

0
140
พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบ ให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเมืองที่มีศักยภาพ และไมซ์ซิตี้เพื่อยกระดับไมซ์ไทยก้าวไกลสู่สากล ในงาน MICE City Summit 2017 ณ จังหวัดขอนแก่น และร่วมงาน THAILAND DOMESTIC MICE MART 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 60 ที่ผ่านมา
พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบ ให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเมืองที่มีศักยภาพ และไมซ์ซิตี้เพื่อยกระดับไมซ์ไทยก้าวไกลสู่สากล ในงาน MICE City Summit 2017 ณ จังหวัดขอนแก่น และร่วมงาน THAILAND DOMESTIC MICE MART 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 60 ที่ผ่านมา

เมื่อ 27 กรกฎาคม 60 พลตำรวจตรีบัณฑิต คุณจักร์ รองนายกเมืองพัทยา ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเมืองที่มีศักยภาพ และไมซ์ซิตี้ เพื่อยกระดับไมซ์ไทยก้าวไกลสู่สากล ในงาน MICE City Summit 2017 ณ จังหวัดขอนแก่นและร่วมงาน THAILAND DOMESTIC MICE MART 2017 ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 60 ที่ผ่านมา  ซึ่งเป็นโครงการสร้างเวทีแลกเปลี่ยนกิจกรรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของไมซ์ซิตี้ เมืองที่มีศักยภาพ และ สสปน. โดยมีผู้แทนจากเมืองแห่งไมซ์ทั้ง 5 แห่ง คือ กรุงเทพฯ พัทยา ขอนแก่น เชียงใหม่ และภูเก็ต พร้อมจังหวัดที่กำลังจะก้าวเป็นไมซ์ซิตี้ คือ ระยอง เชียงราย และสงขลา เข้าร่วมงาน

โดยในการประชุมสัมมนาฯ ดังกล่าว นอกจากจะมีการเพิ่มพูนศักยภาพของการเป็น MICE City แล้วยังมีการจัดงาน MICE MART 2017 โดยเป็นการพบปะพูดคุยกัน ระหว่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวและบริษัทต่างๆ ทางภาคอีสานจำนวนกว่า 300 คน หรือเรียกว่า งาน Table Top Sale ซึ่งเมืองพัทยาได้นำเสนอความโดดเด่นของการเป็น MICE City เมืองชายทะเลที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลาย พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

ซึ่งการจัดประชุมดูงานและการส่งเสริมการขายในภาคธุรกิจในอุตสาหกรรมไมซ์ของ สสปน. ครั้งนี้ นับว่าเกิดประโยชน์อย่างยิ่งให้กับผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานของเมืองแห่งไมซ์ทั้ง 5 แห่ง รวมถึงเมืองพัทยา ที่จะได้นำมาปรับใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และการลงทุนเพื่อความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของเมืองพัทยาและประเทศ

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมประชุมได้เข้าเยี่ยมชมดูเส้นทางและสถานีต่างๆ ของการดำเนินงานรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนระบบรางเบา ของจังหวัดขอนแก่น  ซึ่งโครงการนี้ เกิดจากการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาคเอกชน ภาครัฐและประชาชน  เพื่อการพัฒนาเมืองขอนแก่นให้เป็น Smart City โดยต้องเริ่มตั้งแต่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการออกแบบเมืองโดยเฉพาะการขนส่งมวลชน ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่จะส่งเสริมการท่องเที่ยวและการลงทุนทำให้เศรษฐกิจของจังหวัดขอนแก่นเติบโตและยั่งยืนต่อไปในอนาคตซึ่งแนวคิดนี้ภาคประชาชนและภาคเอกชนได้ร่วมคิด ร่วมทำ โดยจัดตั้งเป็นบริษัทพัฒนาเมืองขอนแก่นเป็นแกนหลักในการดำเนินงานและมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ หน่วยงานราชการทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคร่วมให้การผลักดันเพื่อให้เกิดโครงการนี้ขึ้นมา ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาออกแบบและใช้รถมินิบัสที่ติดตั้งระบบ Internet วิ่งรับส่งผู้โดยสารตามจุดที่รถไฟฟ้าจะวิ่งผ่านในอนาคต

โอกาสเดียวกัน สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)ได้นำคณะฯผู้เข้าร่วมการประชุมญ ดูงานการก่อสร้าง “KICE” ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าแห่งแรกและแห่งเดียวของจังหวัดขอนแก่นโดยการลงทุนของบริษัท CP ซึ่งสามารถรองรับการจัดประชุมและการแสดงสินค้าขนาดใหญ่ทั้งในจังหวัดทางภาคอีสานทั้งหมดและในกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง CLMV (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) ซึ่งจะเปิดดำเนินการภายในเดือนธันวาคม 2560 นี้

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจต่างๆ ได้แก่ การเจรจาธุรกิจ (Trade Meet) เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ โปรโมชั่นพิเศษ สำหรับการจัดประชุมสัมมนาและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ ให้กับผู้ซื้อได้มีทางเลือกที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ถึงการเพิ่มมูลค่าในการจัดประชุมสัมมนาขององค์กรและหน่วยงานต่างๆ กิจกรรมการแข่งขันโปรแกรมการให้บริการการจัดกิจกรรมการประชุม สัมมนา และการจัดนิทรรศการการแสดงสินค้าต่างๆ ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมีคุณภาพเชื่อมโยงกับจุดขายที่มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ทางธรรมชาติ วิถีชุมชน และศิลปวัฒนธรรม เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย