รมว. แรงงาน ลุยชลบุรี เช็คความพร้อม ระบบการทำงานศูนย์บริหารแรงานอีอีซี

0
172

เมื่อ 23 พฤศจิกายน 61 นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การตอนรับ พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน พร้อมคณะ ในการลงพื้นที่ตรวจติดตามความพร้อม ศูนย์บริหารแรงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ (EEC : Labour Administration Center) เพื่อตรวจสอบความพร้อม ในการจัดเตรียมสถานที่ และขั้นตอนการดำเนินงาน เครื่องมือ อุปกรณ์ ตลอดจนบุคลากรที่มาปฏิบัติงาน รวมทั้งความพร้อมในการให้บริการตรวจลงตราและขอใบอนุญาตทำงานตามความร่วมมือกับ BOI ณ สถานบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี

พลตำรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออ (EEC : Labour Administration Center) เป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบให้บริการในลักษณะวันสต๊อปเซอร์วิส เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยมีการทำงาน 5 ขั้นตอน ประกอบด้วย การรับลงทะเบียนสมัครงาน รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง สัมภาษณ์เพื่อทราบรายละเอียดลักษณะงานและคุณสมบัติเบื้อต้นของผู้สมัครงาน   การแนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ การจัดคู่ตำแหน่งงานที่เหมาะสม ส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง การฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการเรื่องสิทธิประโยชน์ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม

สำหรับสถานการณ์ด้านแรงาน ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 1,053,010 คน เป็นผู้มีงานทำ 1,045,522 คน ผู้ว่างงาน 7,488 คน มีสถานประกอบการ 18,003 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานประกอบการ 1,191 แห่ง มีความต้องการแรงงาน 15,633 อัตรา แบ่งเป็นภาคอุตสาหกรรม 9,471 อัตรา และภาคบริการ 6,152 อัตรา สำหรับจังหวัดฉะเชิงเทรา มีผู้อยู่ในกำลังแรงงาน 431,844 คน เป็นผู้มีงานทำ 429,515 คน ผู้ว่างงาน 2,329 คน มีแรงงานนอกระบบ 185,609 คน มีแรงงานต่างด้าว 53,420 คน มีสถานประกอบการ 3,202 แห่ง ในจำนวนนี้มีสถานประกอบการที่ต้องการแรงงาน 488 แห่ง ลูกจ้าง 6,073 อัตรา และจังหวัดระยอง มีผู้อยู่ในกำลังทำงาน 564,614 คน ผู้มีงานทำ 559,958 คน ผู้ว่างงาน 4,240 คน ผู้รอฤดูกาล 416 คน มีแรงงานต่างด้าว 112,091 ราย มีสถานประกอบการ 9,209 แห่ง

ภายหลังจากได้ลงพื้นที่สำรวจ พบว่าสถานประกอบการมีความต้องการแรงงานทั้งสิ้น 29,914 อัตรา จากสถานประกอบการ ที่มีความต้องการแรงงาน 2,178 แห่ง จากสถานประกอบการทั้งหมดในพื้นที่จำนวน 26,792 แห่ง ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ต้องการแรงานภาคอุตสาหกรรมดั้งเดิม และภาคบริการมากที่สุด 19,096 อัตรา รองลงมาเป็นตำแหน่งงานใน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย จำนวน 10,818 อัตรา เมื่อจำแนกตามประเภทงาน ได้แก่ งานการผลิตมากสุด รองลงมาเป็นงานบริการ และงานบำรุงรักษา ทั้งนี้ โดยภาพรวมสถานประกอบการในพื้นที่ยังมีความต้องการด้านการผลิต โดยใช้กำลังคนเป็นหลัก เมื่อพิจารณาความต้องการตามประเภทงานแต่ละจังหวัดนั้น พบว่าจังหวัดชลบุรี ต้องการแรงงานประเภทงานด้านบริการ จังหวัดระยองขาดแคลนแรงงานด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และจังหวัดฉะเชิงเทรา ต้องการแรงานงานประเภทงานด้านโลจิสต์ติก เป็นต้น.