รมว. แรงงาน ลงพื้นที่ชลบุรี เตรียมเปิดศูนย์บริหารแรงงานแบบครบวงจร รองรับอีอีซี

0
166

เมื่อ 1 พฤศจิกายน 61  พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ลงพื้นที่จังหวัดชลบุรี เพื่อตรวจสอบความพร้อม ของศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หวังเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบและครบวงจร รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี พร้อมให้บริการนายจ้าง ผู้สมัครงานแบบวันสต็อปเซอร์วิส ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี ต.หนองไม้แดง อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี โดยมี นายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของสถานที่ตั้งศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC Labour Administration Centre) ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 จ.ชลบุรี  เพื่อเป็นศูนย์จัดหางานและพัฒนาแรงงานอย่างเป็นระบบ รองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในพื้นที่ EEC โดยบริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EECให้บริการผู้สมัครงาน และนายจ้าง/สถานประกอบกิจการ ประสานความร่วมมือในการปฏิบัติงานในเฉพาะด้านแรงงานกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อไปว่า ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก แห่งนี้จะให้บริการในลักษณะจุดบริการแบบเบ็ดเสร็จสำหรับผู้สมัครงาน (One Stop Service) ใน 5 ขั้นตอน ได้แก่  การลงทะเบียนและสัมภาษณ์เบื้องต้น โดยกรมการจัดหางาน รับลงทะเบียนสมัครงาน/รับแจ้งตำแหน่งงานว่าง สัมภาษณ์เพื่อทราบรายละเอียดลักษณะงาน (Job Description) และคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครงาน  การแนะแนวและทดสอบความพร้อมทางอาชีพ โดยกรมการจัดหางานจะทดสอบความถนัดของตนเอง แนะนำเส้นทางอาชีพที่เหมาะสม เตรียมความพร้อมในการสมัครและสัมภาษณ์งาน การจับคู่ตำแหน่งงาน โดยกรมการจัดหางานจะจับคู่ตำแหน่งงานทีเหมาะสม ส่งตัวผู้สมัครงานพบนายจ้าง  การพัฒนาทักษะฝีมือ โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ฝึกอบรมทักษะฝีมือแรงงาน ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประเมินเพื่อรับรองความรู้ความสามารถ ให้คำแนะนำสถานประกอบกิจการเรื่องสิทธิประโยชน์ตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประสานการพัฒนาเครือข่ายด้านการพัฒนาแรงงาน และการคุ้มครองแรงงานและสิทธิประโยชน์ประกันสังคม โดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานและสำนักงานประกันสังคม ให้ความรู้ด้านคุ้มครองแรงงาน ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการแรงงาน ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน รับเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนและส่งต่อ ให้บริการตรวจสอบสิทธิ รับยื่นแบบคำขอรับสิทธิประโยชน์ ให้คำปรึกษาและให้ความรู้งานประกันสังคม เป็นต้น

สำหรับนายจ้างและผู้ประกอบกิจการ ให้บริการตรวจลงตราและขอใบอนุญาตทำงาน โดยสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน จะให้บริการตรวจลงตรา (Visa) และขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) แก่ผู้บริหารช่างฝีมือ ผู้ชำนาญการตามกฎหมาย BOI การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย เป็นต้น ศูนย์บริหารแรงงานเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ยังเป็นศูนย์บริหารจัดการข้อมูลแรงงานในพื้นที่ EEC โดยทำหน้าที่ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม เพื่อวิเคราะห์สภาวะตลาดแรงงาน แนวโน้มความต้องการแรงงาน ตลอดจนเป็นศูนย์ฯ ประสานความร่วมมือในการวางแผนพัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่ EEC และให้บริการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เอกชน และนักลงทุนในพื้นที่ EEC อีกด้วย.