นายกรัฐมนตรี ประชุมบอร์ดบีโอไอ ขอทุกฝ่ายร่วม“พลิกโฉมประเทศ”

0
981

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ครั้งที่ 4/2564 ผ่านระบบ Video Conference โดยมีนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ร่วมด้วย พร้อมกล่าวว่า ขณะนี้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน พลิกโฉมประเทศไทย ทั้งการลงทุนในประเทศและต่างประเทศ สร้างความเข้มแข็งเศรษฐกิจไทย รวมทั้งเร่งดำเนินการลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ตามวางเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2065 และได้มอบหมายให้ BOI นำข้อมูลที่นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวถ้อยแถลง ในงาน Global Compact Network Thailand – (GCNT) Forum 2021 ภายใต้หัวข้อ บทบาทผู้นำ มุ่งสู่การลงมือแก้ไขปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลิกโฉมประเทศ ตามวางเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี ค.ศ. 2065 ไปบูรณาการให้สอดประสานแผนงาน แผนคน แผนงบประมาณ พร้อมกำหนดแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ตามลำดับความเร่งด่วน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การลดก๊าซเรือนกระจกให้ได้ตามเป้าหมาย พร้อมยกระดับอุตสาหกรรม 4.0 ให้ได้โดยเร็ว  เพื่อป้องกันคนตกงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงานในอนาคต นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังเสนอแนะถึงการส่งเสริมการลงทุนสำหรับ SMEs ในกิจการโรงแรม สนับสนุนให้กิจการโรงแรมที่ยังดำเนินการไม่ถูกต้องให้เข้าสู่ระบบให้ถูกต้องเพื่อจะได้เข้าถึงสิทธิ์ประโยชน์และการช่วยเหลือจากภาครัฐ รวมทั้งให้มีการส่งเสริมการลงทุนในกลุ่ม Startup

ที่ประชุมได้มีการพิจารณาในประเด็นสำคัญคือ เห็นชอบมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการยกระดับไปสู่ Industry 4.0 เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการให้ลงทุนปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อยกระดับสู่อุตสาหกรรม 4.0 ตามเกณฑ์ที่กำหนดในด้านต่างๆ โดยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นเวลา 3 ปี สัดส่วนร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในการปรับปรุง โดยยื่นขอรับการส่งเสริมภายในวันทำการสุดท้ายของปี 2565 และต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 3 ปี นับจากวันที่ออกบัตรส่งเสริม 


ที่ประชุมฯ อนุมัติขยายเวลามาตรการส่งเสริมการลงทุนสำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นสิ้นสุดวันทำการสุดท้ายของปี 2565 จากเดิมสิ้นสุดในวันทำการสุดท้ายของปี 2564 โดยมาตรการพิเศษสำหรับ SMEs กำหนดวงเงินยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 2 เท่าจากเกณฑ์ปกติและผ่อนปรนเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการให้สิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ เพื่อกระตุ้นให้ SMEs พัฒนาศักยภาพด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมซึ่งจะช่วยให้สามารถเติบโตและแข่งขันได้


พร้อมกันนี้ บีโอไอสรุปภาวะการลงทุน ช่วง 9 เดือนแรกของปี 2564 สถิติการขอรับส่งเสริมการลงทุนเพิ่มขึ้นเกินคาด มีมูลค่ารวมมากกว่า 5 แสนล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้นโดยสูงกว่าปี 2563 ทั้งปี และยังสูงกว่ามูลค่าเฉลี่ยก่อนเกิดโควิดในช่วงปี 2558 – 2562 ขณะที่การลงทุนผ่าน FDI มูลค่าก็เพิ่มขึ้นสอดคล้องกัน โดยมีอัตราเติบโตมากกว่า 200% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันกับปีก่อน