ธุรกิจการบินฟื้นตัว การบินไทย โชว์กำไรจากการดำเนินงานไตรมาส 3 เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 582

0
211

บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ 3 ของปี 2565 โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีกำไรจากการดำเนินงานไม่รวมรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว 3,920 ล้านบาท เทียบกับการขาดทุน 5,310 ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อน มีรายได้รวมทั้งสิ้น 32,860 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 582 จากไตรมาส 3 ของปี 2564โดยเป็นรายได้การขนส่งผู้โดยสารและสินค้า 30,890 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากการเพิ่มความถี่เที่ยวบินช่วง 6 เดือนแรกของปี เช่น เส้นทางลอนดอน แฟรงก์เฟิร์ต เจนไน เบงกาลูรู นิวเดลี มุมไบ สิงคโปร์ โคเปนเฮเกน มิวนิก เป็นต้น และกลับไปทำการบินในเส้นทางเดิมก่อนการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 เช่น เส้นทาง ปีนัง โตเกียว (ฮาเนดะ) และบรัสเซลส์ ประกอบกับอัตราบรรทุกผู้โดยสารรวมเฉลี่ยเพิ่มขึ้นมากเป็นร้อยละ 77.0 เทียบกับร้อยละ 9.9 ในไตรมาสที่ 3 ของปี 2564


ขณะเดียวกันบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 28,940 ล้านบาท สูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 186 จากค่าใช้จ่ายดำเนินงานที่ผันแปรตามปริมาณการผลิตและ/หรือปริมาณขนส่งตามจำนวนเส้นทางบินและเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้น โดยเป็นค่าใช้จ่ายน้ำมันถึงร้อยละ 44 ซึ่งเป็นผลจากการที่ราคาน้ำมันเครื่องบินปรับตัวสูงขึ้นกว่าปีก่อนถึงร้อยละ 80 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้รายงานผลการสอบทาน แบบให้ข้อสรุปแบบไม่มีเงื่อนไข เป็นครั้งแรกตั้งแต่เข้าแผนฟื้นฟู


การฟื้นตัวของการเดินทางอย่างต่อเนื่องทำให้ในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา เที่ยวบินของบริษัทฯ มีอัตราการบรรทุกผู้โดยสารเฉลี่ยร้อยละ 80.4 และเมื่อรวมผู้โดยสารต่างประเทศของสายการบินไทยสมายล์ บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผู้โดยสารต่างประเทศรวมเฉลี่ยต่อวันจำนวน 21,557 คน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของจำนวนผู้โดยสารต่างประเทศทั้งหมดที่เดินทางเข้า-ออก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและยังคงมีอัตราการสำรองที่นั่งล่วงหน้าในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2565 ในระดับที่สูงต่อเนื่อง นอกจากนี้ ยังมีแผนเพิ่มความถี่เที่ยวบินและเปิดให้บริการเส้นทางบินใหม่เพิ่มเติมตลอดจนเร่งขยายขนาดฝูงบินเพื่อรองรับปริมาณความต้องการเดินทางที่ยังมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง