ทิศทางการลงทุนตามนโยบาย BCG Model ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 564 โครงการ

0
278

นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กล่าวว่า ที่ผ่านมาบีโอไอมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนครอบคลุมกิจการจำนวนมาก และปรับปรุงให้สอดคล้องตามแนวนโยบาย BCG ที่รัฐบาลกำหนดไว้ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจต่อยอดจุดแข็งของไทยที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ ภายใต้มาตรการปรับเปลี่ยนเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงาน ลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก มาตรการส่งเสริมการลงทุนเศรษฐกิจฐานราก ปรับปรุงประเภทกิจการและสิทธิประโยชน์โดยให้ความสำคัญต่อเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อมจากสถิติคำขอรับการส่งเสริมการลงทุนกิจการในกลุ่ม BCG ตั้งแต่ ปี 2558 จนถึงกันยายน 2564 มี 2,829 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 677,157 ล้านบาท โดย 5 อันดับแรกที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด ได้แก่ กิจการผลิตพลังงานไฟฟ้า 289,007 ล้านบาท กิจการผลิตหรือถนอมอาหาร เครื่องดื่ม วัตถุเจือปนอาหารใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย 94,226 ล้านบาท กิจการผลิตเคมีภัณฑ์หรือพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นรูปต่อเนื่องจากการผลิตพอลิเมอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 40,998 ล้านบาท กิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากผลพลอยได้หรือเศษวัสดุทางการเกษตร 25,838 ล้านบาท และกิจการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางธรรมชาติ 22,250 ล้านบาท


ส่วนมูลค่าการลงทุนในกิจการ BCG จะมีโอกาสขยับไปถึง 1 ล้านล้านบาทได้หรือไม่นั้น ในปีหน้า(65) ต้องติดตามสถานการณ์เศรษฐกิจอีกครั้ง เพราะหลายธุรกิจกำลังปรับเปลี่ยนซับพลายเชน อาจเป็นโอกาสดึงดูดการลงทุนไทย ประกอบกับการส่งออกไทยยังขยายตัวดี เชื่อว่าจะทำให้การลงทุนเพิ่มขึ้น พร้อมคาดว่าในอีก 5 ข้างหน้าอุตสาหกรรม BCG ของไทยจะมีมูลค่าร้อยละ 25 ของ GDP ซึ่งบีโอไอพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนนโยบายให้ได้ตามเป้าหมาย


ขณะที่ 9 เดือนแรกของปีนี้ (ม.ค. – ก.ย.64) มีกิจการเกี่ยวกับ BCG ขอรับการส่งเสริมการลงทุน 564 โครงการ จำนวนโครงการเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 74 และมีมูลค่าลงทุน 128,370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นสูงกว่าช่วงเดียวกันในปีก่อนร้อยละ 160 และสูงกว่ามูลค่าการลงทุนในปี 2563 ที่ทั้งปีมีมูลค่าลงทุน 93,883 ล้านบาท นอกจากนี้ ในปีหน้า 2565 บีโอไอ จะจัดทำยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรืออีอีซีใหม่ และจะเริ่มใช้ในปี 2566 หลังจากมาตรการส่งเสริมการลงทุนเดิมที่ใช้ในปัจจุบันกำลังจะหมดอายุลงในสิ้นปีนี้ (64) เบื้องต้นคาดว่าที่ประชุมบอร์ดบีโอไอจะประชุมเร็วๆนี้และพิจารณาขยายมาตรการเดิมให้สามารถส่งเสริมการลงทุนได้ไปจนถึงปีหน้า เนื่องจากอีอีซียังเป็นพื้นที่สำคัญต้องเร่งกระตุ้นให้เกิดการลงทุน