ทดลองเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ ระหว่างประเทศไทย มาเลเซีย สปป.ลาว

0
204

นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย หรือ รฟท. เปิดเผยว่า เพื่อสนับสนุนการส่งออกสินค้าผ่านแดนและเชื่อมโยงการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟของทั้ง 3 ประเทศ (ไทย – มาเลเซีย – สปป.ลาว) การรถไฟฯ ได้ร่วมมือกับการรถไฟมาเลเซียทดลองเดินขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศ ผ่านเส้นทางเดินรถสายใหม่ จากปาดังเบซาร์ ฝั่งมาเลเซีย ถึงสถานีนาทา จังหวัดหนองคาย และขนส่งต่อไปยังสถานีท่านาแล้งใน สปป.ลาว ถือเป็นหนึ่งในความสำเร็จของความร่วมมือระหว่างการรถไฟฯ ทั้ง 2 ประเทศ ที่สนับสนุนให้มีการขนส่งสินค้าทางรถไฟ และสร้าง Landbridge เส้นทางใหม่ เชื่อมต่อการขนส่งสินค้าทางรางจากประเทศมาเลเซีย ถึงไทย และส่งต่อไปที่ สปป.ลาว ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคม ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาระบบรางให้เป็นหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศ โดยมีการรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้พัฒนาและให้บริการโครงข่ายการขนส่งทางรางที่ดีแก่ภาคธุรกิจและประชาชนโดยระยะแรกจะเริ่มการขนส่งสินค้าเพื่อส่งออกและนำเข้าทางรถไฟ จากปาดังเบซาร์(ฝั่งมาเลเซีย) ไปสถานีนาทาจำนวน 20 ตู้ เริ่มออกเดินทางวันที่ 12 สิงหาคม 2565 จากปาดังเบซาร์(ฝั่งมาเลเซีย) ถึงสถานีหนองคายวันที่ 17 สิงหาคม 2565 เพื่อขนส่งต่อไปยังสถานีท่านาแล้ง สปป.ลาว และเชื่อมการขนส่งไปยังเส้นทางรถไฟจีน-ลาว สู่จุดหมายปลายทางและหลังจากนั้นจะมีการทยอยขนส่งสินค้าทางรถไฟอย่างต่อเนื่องในอนาคต


สำหรับขบวนรถสินค้าคอนเทนเนอร์ดังกล่าว จะทำการขนส่งสินค้าด้วยตู้คอนเทนเนอร์วางบนแคร่จำนวน 10 แคร่ ความยาว 20 ตู้ บรรทุกน้ำหนัก 62 ตัน/เที่ยว อัตราค่าขนส่งแบบเหมาขบวนรถไปกลับเที่ยวละ 320,800 บาท ซึ่งถึงเป็นอัตราการขนส่งที่ประหยัด และคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการขนส่งสินค้าประเภทอื่น อีกทั้งยังสามารถอำนวยความสะดวกทั้งในด้านปริมาณการขนส่งได้ครั้งละจำนวนมากและช่วยลดระยะเวลาการเดินทางได้เป็นอย่างดี