จัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Chonburi Expo 2018

0
150

เมื่อ 21 กุมภาพันธ์ 61 นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้า Chonburi Expo 2018 ณ สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี โดยงานมหกรรมแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า จังหวัดชลบุรีในครั้งนี้ได้รวบรวมความโดดเด่นของจังหวัดชลบุรีในด้านต่างๆ มาไว้ภายงาน ดังนั้น ถือเป็นงานที่แสดงถึงศักยภาพของจังหวัดชลบุรีให้ประจักษ์ต่อสายตาทุกท่าอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้จังหวัดชลบุรีมีความโดดเด่นทั้งในด้านการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว อีกทั้งยังมีสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงมายาวนาน ได้แก่ จักสานพนัสนิคม ครกหินอ่างศิลา และสับประรดศรีราชา ซึ่งเป็นสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) ของจังหวัด

นางสาวเปรมนีย์ ทรัพย์โชคไชย พาณิชย์จังหวัดชลบุรี กล่าวว่า มหกรรมงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จังหวัดชลบุรี Chonburi Expo 2018 Freshness of The East ภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพ ด้านการตลาดสินค้า บริการปละท่องเที่ยวชลบุรีสู่สากล จัดขึ้นระหว่างวันที่ 21 – 25 กุมภาพันธ์ 61 มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสิงเสริม เชื่อมโยง และขยายช่องทางการตลาดสินค้าที่มีศักยภาพ สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการได้พัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างยั่งยืน โดยมุ่งเน้น การเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค และเชื่องโยงคู่ค้ารายใหม่ ให้มีช่องทางการตลาดที่เพิ่มขึ้น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น และแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดชลบุรี ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติต่อไป

สำหรับภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ โซนนิทรรศการ เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวจังหวัดชลบุรี ในความส่งเสริมของกระทรวงพาณิชย์ ประกอบด้วยสินค้าที่เป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ หรือ GI (Geographical Indications) ของจังหวัด ตลาดประชารัฐ ตลาดต้องชม (ตลาดชุมจีนโบราณชากแง้ว ตลาดประมงท่าเรือพลี ตลาดน้ำ 4 ภาค) ศูนย์จำหน่ายสินค้าเกษตรชุมชน ส่วนโซนที่2เป็นงานแสดงและจำหน่ายสินค้า จำนน 152 บูธ ประกอบด้วย สินค้าจาด SMEs สินค้าเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดภัย สินค้าธงฟ้าราคาประหยัดสินค้า OTOP ส่วนโซนที่ 3 เป็นกิจกรรมการแสดงบนเวที โดนนักร้องและศิลปะการแสดงเป็นประจำทุกวัน และโซนที่ 4 โซนสุดท้ายเป็นการจัดซุ้มโต๊ะไว้รับประทานอาหาร ซึ่งจัดไว้อำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้าชมงาน อีกด้วย

นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวว่า การจัดงานมหกรรมแสดงและจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ ถือเป็นแนวทางในการส่งเสริมการขาย การตลาดของผู้ประกอบการเป็นอย่างดี อีกทั้งยังเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ชาวชลบุรี นักท่องเที่ยว รู้จักสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ ของจังหัดชลบุรีมากยิ่งขึ้น ในแง่ของด้านการผลิตสินค้าการท่องเที่ยว การลงทุน ทัศนียภาพที่สวยงาม รวมถึงประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นสองคล้องตามนโยบายของรัฐบาล ที่ดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ เพื่อบูรณาการระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในรูปแบบประชารัฐอีกด้วย.