คาดฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออกปี 2566 ทุเรียนสดไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน สร้างมูลค่ากว่าแสนล้านบาท

0
2020

นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยหลังลงพื้นที่ภาคตะวันออก เพื่อตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ พร้อมกล่าวขอบคุณเกษตรกรผู้ประกอบการล้ง หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ที่ทำงานร่วมกับกรมวิชาการเกษตรอย่างใกล้ชิด เข้มข้น รักษาคุณภาพทุเรียนสำหรับส่งออกไปยังประเทศจีน ว่าคาดว่าในฤดูกาลผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2566 ที่จะมาถึงนี้จะสามารถส่งออก ทุเรียนสดปริมาณไม่น้อยกว่า 700,000 ตัน มูลค่ากว่าแสนล้านบาทตามประกาศจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก ที่ประกาศวันตัดทุเรียนหมอนทอง ประจำปี 2566 วันที่ 15 เมษายน หากจะตัดทุเรียนก่อนกำหนดวันเก็บเกี่ยว เกษตรกรต้องนำตัวอย่างทุเรียนไปตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้ง ที่สำนักงานเกษตรจังหวัด สำนักงานเกษตรอำเภอ หรือจุดที่กำหนด โดยกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบตรวจเปอร์เซ็นต์น้ำหนักแห้งแป้งทุเรียนตามมาตรการตรวจก่อนตัดจากสวน สำหรับโรงคัดบรรจุ (ล้ง) ต้องแจ้งด่านตรวจพืช และสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 (สวพ. 6) เข้าตรวจก่อนการตรวจปิดตู้ของด่าน ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากเกษตรกร โรงคัดบรรจุ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน ในการดำเนินการตามมาตรฐานของประเทศคู่ค้าอย่างเคร่งครัด


กรมวิชาการเกษตร มีมาตรการ ร่วมกับจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก เร่งสร้างความเข้าใจกับเกษตรกร ผู้ประกอบการ ที่สำคัญ มือตัดทุเรียน ต้องย้ำให้เข้าสู่กระบวนการของสำนักงานเกษตรจังหวัดที่รับผิดชอบ ในการขึ้นทะเบียน นักคัด นักตัดทุเรียน ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัด และภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกับศูนย์วิจัยพืชสวนของกรมวิชาการเกษตร จัดอบรมนักตัดทุเรียนมืออาชีพโดยเปิดอบรมฟรี ซึ่งการอบรมดังกล่าว ประสบความสำเร็จ ลดปัญหาการตัดทุเรียนอ่อนได้


นอกจากนี้ ยังได้ตรวจติดตามการแยกสีล้ง สีเขียว เหลือง แดง และวางแผนการเข้าตรวจตามประเภทที่ได้จัดเกรดไว้ ล้งที่ได้เป็นสีเขียว หมายถึง ล้งที่มีการปฏิบัติตามระเบียบที่กรมกำหนด ส่วนสีเหลืองและแดง คือล้งที่อาจจะมีการปฏิบัติที่คลาดเคลื่อนไปบ้างและจะต้องเพิ่มความถี่ในการเข้าตรวจ ดังนั้นขอเชิญชวนให้ทุกล้งปฏิบัติตามแนวทางที่กรมกำหนดเพื่อเป็นสีเขียว อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกล้งช่วยตรวจสอบทุเรียนก่อนซื้อ ไม่ซื้อทุเรียนอ่อนจากมือตัดที่ไม่รักษากติกา เพื่อรักษาคุณภาพไม่ให้มีทุเรียนอ่อนหลุดรอดออกมาตลาด หรือส่งออก