ครม. อนุมัติให้ ขสมก. กู้เงินเสริมสภาพคล่องทางการเงิน 7,516 ล้านบาท

0
221

นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติให้องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) กู้เงินเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 7,516 ล้านบาท โดยให้กระทรวงการคลังเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ กำหนดวิธีการกู้เงิน เงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆเนื่องจากที่ผ่านมา ขสมก. ประสบปัญหาการขาดสภาพคล่องทางการเงิน จากผลประกอบการที่ขาดทุนและไม่ได้รับเงินชดเชยผลการขาดทุนตามจำนวนที่เกิดขึ้นจริง สาเหตุจากการที่ ขสมก. เก็บค่าโดยสารตามอัตราที่ภาครัฐกำหนดซึ่งต่ำกว่าต้นทุนที่แท้จริงและไม่สามารถปรับอัตราค่าโดยสารเพิ่มขึ้นตามสภาวการณ์ปัจจุบันได้ จึงส่งผลให้มีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน ภาระหนี้สินสะสมและดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง


รวมทั้งปัจจุบัน ขสมก. อยู่ระหว่างดำเนินการทบทวนร่างแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ ทำให้ ขสมก. ยังคงมีหนี้สินค้างชำระรวมทั้งสิ้น 132,565 ล้านบาท สำหรับการกู้เงินครั้งนี้ ขสมก. รายงานว่าจะทำให้สามารถประหยัดค่าดอกเบี้ยค้างชำระได้เมื่อเทียบกับกรณีที่ไม่กู้เงิน ที่มีภาระดอกเบี้ยค่าเชื้อเพลิงอยู่ที่ร้อยละ 5.82 ต่อปี และค่าเหมาซ่อมอยู่ที่ร้อยละ 6.35 ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 221.27 ล้านบาทต่อปี แต่หากกู้เงินต้นทุนดอกเบี้ยจะปรับลดลงเหลือเฉลี่ยร้อยละ 1.098 ต่อปี รวมเป็นดอกเบี้ยที่ต้องชำระ 40.324 ล้านบาท หรือประหยัดดอกเบี้ยได้จำนวน 180.95 ล้านบาท