กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 จัดงานมหกรรมขับเคลื่อนสินค้า ภูมิปัญญาไทย

0
90

เมื่อ 9 พฤศจิกายน 61 ที่ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีนายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานมหกรรมขับเคลื่อนสินค้า ภูมิปัญญาไทย ตามโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนสู่สากล  โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประกอบด้วย พิษณุโลก ตาก สุโขทัย เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ จัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าภายใต้กิจกรรม งานมหกรรมงานแสดงสินค้า (EXPO) ตามโครงการส่งเสริมการค้า การลงทุน โครงข่ายคมนาคมและระบบ Logistics กิจกรรมส่งเสริมศักยภาพการค้าการลงทุนสู่สากล ปีงบประมาณ 2561 งานแสดงและจำหน่ายสินค้า (EXPO) “มหกรรมขับเคลื่อนสินค้าภูมปัญญาไทย” ระหว่างวันที่ 8 – 12 พฤศจิกายน 61 รวม 5 วัน ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรี

การจัดงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายทางการค้าของผู้ประกอบการภาคเอกชนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างๆ การขยายช่องทางการค้าและความร่วมมือทางเศรษฐกิจ พัฒนาเสริมสร้างทักษะ ความรู้ความสามารถของผู้ประกอบการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับประเทศ และระดับต่างประเทศ และการเพิ่มมูลค่าการค้า สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าดี สินค้าเด่น ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1 ให้เป็นที่รู้จักแพรหลายในระดับประเทศต่อไป

สำหรับภายในงานได้แบ่งพื้นที่ออกเป็น โซนเจรจาธุรกิจ และบูทแสดงสินค้า 200 บูท กิจกรรมการแสดงบนเทวี เพื่อแสดงศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดพิษณุโลก เป็นประจำทุกวัน และยังมีศิลปินที่มีชื่อเสียงมายมาย สลับเปลี่ยนมาร่วมงานและร้องเพลงในงาน ทุกวัน เช่น นาว ทิศานาฎ ผู้รับบทดาวเรือง จากละครสายโลหิต เต๋า ภูศิลป์, โอ๊ด สุรศักดิ์,นัท อติรุจ,จุ๊บ อิทธิกร

นอกจากนี้ การจัดงานจำหน่ายสินค้าในครั้งนี้ ยังสามารถสร้างความเข้มแข่งให้ผู้ประกอบการ ให้มีโอกาสพัฒนาศักยภาพความสามารถในการแข่งขัน ตอลดจนสามารถให้แนวทางในการแก้ไขปัญหา อุปสรรคทางการค้าเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการเชื่อมโยงและเพื่อหาช่องทางในการจำหน่ายสินค้า และพัฒนาระดับภูมิ ภาคระดับประเทศ และก้าวสู่ระดับนานาชาติได้ตามลำดับ อันส่งผลให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจของภูมิภาค และประเทศชาติต่อไป.